Pretraga

Category: Bilteni

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

Narodna skupština Republike Srbije je 14. decembra 2017. godine donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine.

Zakon o opštem upravnom postupku

Fokus: Od 1. juna 2017. godine u Republici Srbiji počinje da se primenjuje Zakon o opštem upravnom postupku čiji su glavni ciljevi, između ostalog, modernizovanje upravnog postupka i delotvornije ostvarivanje javnog interesa i pojedinačnih interesa građana i pravnih lica u upravnim stvarima.

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Fokus: Dana 22.12.2016. godine Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji je stupio na snagu dana 31.12.2016. godine.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Fokus: Dana 18.12.2015. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji stupa na snagu 01.07.2016. godine, izuzev odredaba Zakona koje se odnose na obavezu donošenja propisa od strane Komore javnih izvršitelja i nadležnog ministra u cilju primene Zakona, a koje su stupile na snagu dana 29.12.2015. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je 20. novembra 2015. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, koji je stupio na snagu 4. decembra 2015. godine. Jedan od razloga za donošenje Izmena Zakona je potreba za ubrzanjem postupka upisa nepokretnosti i prava na njima u katastar nepokretnosti.

Zakon o ozakonjenju objekata

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je dana 20. novembra 2015. godine usvojila Zakon o ozakonjenju objekata, koji je stupio na snagu 27. novembra 2015. godine. Cilj donošenja Zakona jeste stvaranje povoljnijih uslova za ozakonjenje mnogobrojnih nezakonito izgrađenih objekata.