Category: Bilteni

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je 20. novembra 2015. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, koji je stupio na snagu 4. decembra 2015. godine. Jedan od razloga za donošenje Izmena Zakona je potreba za ubrzanjem postupka upisa nepokretnosti i prava na njima u katastar nepokretnosti.

Zakon o ozakonjenju objekata

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je dana 20. novembra 2015. godine usvojila Zakon o ozakonjenju objekata, koji je stupio na snagu 27. novembra 2015. godine. Cilj donošenja Zakona jeste stvaranje povoljnijih uslova za ozakonjenje mnogobrojnih nezakonito izgrađenih objekata.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je 28. septembra 2015. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je stupio na snagu 4. oktobra 2015. godine, a primenjuje se počev od 15. oktobra 2015. godine, s tim da se odredbe koje se odnose na podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja za poresko punomoćstvo primenjuju od 1. oktobra 2015. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je 31. jula 2015. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu 12. avgusta 2015. godine, osim odredaba koje se tiču obaveze naručioca da donese godišnji plan javnih nabavki, koje počinju da se primenjuju od 1. januara 2016. godine (u daljem tekstu: „Izmene Zakona“).

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije dana 07.07.2015. godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama zakona o hipoteci, koji je stupio na snagu 16.07.2015. godine (u daljem tekstu: „Izmene Zakona“).

Zakon o zaštiti uzbunjivača

Fokus: Dana 05.06.2015. godine počeo je da se primenjuje Zakon o zaštiti uzbunjivača („Službeni glasnik RS“ br. 128/14), koji je stupio na snagu 04.12.2014. godine (u daljem tekstu: „Zakon“).

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Fokus: Narodna Skupština Republike Srbije je dana 08.05.2015. godine usvojila Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (u daljem tekstu: „Zakon“). Zakon je objavljen u „Službenom glasniku“ Republike Srbije br. 42/2015 i stupa na snagu 01.01.2016. godine.