Fokus: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Narodna skupština Republike Srbije je 14. decembra 2017. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji se primenjuje od 1. januara 2018. godine, osim odredaba kod kojih je naznačen drugi datum primene (u daljem tekstu: „Izmene Zakona“).

Razlozi za donošenje Izmena Zakona sadržani su u potrebi za stvaranjem povoljnijih uslova za poslovanje privrednih subjekata, za unapređenje opšteg interesa zajednice, kao i radi usaglašavanja sa propisima Evropske unije.

Najznačajnije izmene koje su obuhvaćene Izmenama Zakona odnose se na:

  1. Odlaganje obaveze podnošenja pregleda obračuna PDV

 Izmenama Zakona, obaveza podnošenja pregleda obračuna uz poresku prijavu PDV odložena je za 1. jul 2018. godine.

  1. Refundacija plaćenog PDV-a kupcu prvog stana

Izmenama Zakona utvrđeni su uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a po osnovu kupovine prvog stana i kada se radi o stanu koji je predmet hipoteke, odnosno izvršenja u izvršnom postupku.

Navedenom izmenom, otklonjen je dosadašnji problem nemogućnosti refundacije PDV-a kupcima koji su umesto isplate ugovorene cene na račun prodavca, istu plaćali na račun izvršnog ili  hipotekarnog poverioca ili račun drugih subjekata u postupku, budući da su stan kupovali u postupku izvršenja.

S tim u vezi, Izmenama Zakona je propisano da i kupac stana koji je do dana stupanja na snagu Izmena Zakona kupio stan kao hipotekovanu nepokretnost, odnosno u izvršnom postupku i ugovorenu cenu stana sa PDV-om u potpunosti isplatio uplatom na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom, a koji na osnovu podnetog zahteva nije ostvario refundaciju PDV-a, ima pravo da nadležnom poreskom organu podnese novi zahtev za refundaciju PDV-a po osnovu kupovine prvog stana.

  1. Odbitak prethodnog PDV za ishranu i piće zaposlenih

Izmenama Zakona precizira se da obveznik PDV-a ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za ishranu, uključujući i piće, zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica u sopstvenim ugostiteljskim objektima kada obveznik PDV po tom osnovu naplaćuje naknadu. Utvrđeno je da se obezbeđivanjem hrane i pića uz naknadu smatra kako neposredna naplata od zaposlenog, tako i obustava od zarade zaposlenog.

Shodno gore navedenom, obveznik PDV neće imati pravo na odbitak prethodnog PDV-a po navedenom osnovu ukoliko hranu i piće obezbeđuje kod trećih lica kao ili bez naplate naknade.

  1. Umanjenje izlaznog PDV-a obračunatog u svojstvu poreskog dužnika

U cilju stvaranja povoljnijih uslova za poslovanje privrednih subjekata, Izmenama Zakona propisano je pravo na smanjenje obračunatog PDV u slučaju kada je poreski organ u postupku kontrole utvrdio da je obveznik PDV-a, primalac dobara, odnosno usluga obračunao PDV ponašajući se kao da je poreski dužnik i da je obračunati PDV iskazao kao prethodni porez, i po tom osnovu rešenjem osporio (ispravio) odbitak prethodnog poreza. Faktički navedeno znači da bi obveznik PDV imao pravo da smanji obračunati PDV počev od poreskog perioda u kojem mu je dostavljeno rešenje poreskog organa.

Dodatno, ako se navedeno rešenje poništi, izmeni ili ukine u delu kojim je ispravljen prethodni porez, obveznik PDV je u obavezi da iskaže dugovani PDV po tom osnovu.

  1. Ostale izmene

Izmenama Zakona je propisano da se mestom prometa jedinstvene turističke usluge smatra mesto u kom pružalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu, ako se promet usluga vrši iz stalne poslovne jedinice koja se ne nalazi u mestu u kojem pružalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem pružalac usluga ima prebivalište ili boravište.

U cilju podsticanja proizvodnje i prometa investicionog zlata (zlatne poluge, pločice i novčići određenih karakteristika) Izmenama Zakona uvodi se novi član kojim se utvrđuje poseban postupak oporezivanja prometa investicionog zlata, koji će biti u primeni od 01. aprila 2018. godine. Naime, u skladu sa Izmenama Zakona PDV se neće plaćati na promet i uvoz investicionog zlata, kao i na promet usluga posrednika u vezi sa prometom investicionog zlata. Pri tome, obveznik PDV-a koji izabere da za predmetni promet PDV obračunava, ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

U cilju usklađivanja sa propisima Evropske unije, Izmenama Zakona propisani su uslovi koje će počev od 01. januara 2019. godine, kao dana početka primene ovih odredbi, biti potrebno ispuniti kako bi se steklo pravo na poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV-a za promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo, u nekomercijalne svrhe.

Navedeno poresko oslobođenje će se ostvariti u slučaju:

  1. da putnik nema prebivalište ili boravište u Srbiji;
  2. da obveznik PDV (isporučilac dobara) ima dokaz da je putnik otpremio dobra u inostranstvo;
  3. da je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 100,00 EUR;
  4. ako se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca od isteku kalendarskog meseca u kom je promet dobara izvršen.

Predmetno poresko oslobođenje se ne odnosi na akcizne proizvode, kao i na promet dobara za opremanje i snabdevanje bilo kog prevoznog sredstva u lične svrhe.

Izmenama Zakona propisano je da će se kod prometa dobara i usluga koje davalac koncesije vrši koncesionaru i obrnuto, smatrati da promet dobara i usluga nije izvršen, pod sledećim uslovima:

Preuzmite PDF bilten: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet. Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2018.