Pretraga

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Fokus: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Narodna skupština Republike Srbije je 14. decembra 2017. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji se primenjuje od 1. januara 2018. godine, osim odredaba kod kojih je naznačen drugi datum (u daljem tekstu: „Izmene Zakona“).

Razlozi za donošenje Izmena Zakona sadržani su prvenstveno u potrebi stvaranja uslova za adekvatniju primenu zakona u smislu preciziranja pojedinih normi, ujednačavanje poreskog tretmana pojedinih rashoda, kao i pojednostavljenja uslova za otpis potraživanja banke po osnovu nenaplativih kredita.

Kao najznačajnije izmene izdvajamo:

  1. OPOREZIVANJE PRIHODA OD USLUGA KOJI SE OPOREZUJU POREZOM PO ODBITKU

Za mnoge poreske obveznike najvažnija novina Izmena Zakona tiče se obračuna i plaćanja poreza na dobit po odbitku po stopi od 20% na prihode koje od usluga ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica.

S tim u vezi, precizirano je da su predmet oporezivanja prihodi koje strana pravna lica ostvaruju od domaćih pravnih lica po osnovu: 

  • naknada od usluga istraživanja tržišta,
  • računovodstvenih i revizorskih usluga,
  • drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja,

nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

U skladu sa usvojenom Izmenom Zakona, domaća pravna lica prilikom isplate naknada za usluge koje im pružaju strana pravna lica neće više obračunavati i plaćati porez po odbitku, odnosno biti obavezna da po tom osnovu pribavljaju potvrde o rezidentnosti u cilju primene međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, budući da osim usluga iz gore navedene tri oblasti, sve ostale usluge (usluge prevoza, marketinške usluge itd.)  neće biti predmet oporezivanja porezom po odbitku.

Navedena izmena primenjivaće se počev od 1. aprila 2018. godine, do kada ministar finansija treba da donese pravilnik kojim će se bliže odrediti navedene usluge.

U vezi sa navedenim je i Izmena Zakona vezana za rok podnošenje poreske prijave za porez po odbitku (Obrazac PDPO/S), koji sada iznosi tri dana od dana isplate prihoda. Takođe, rok za plaćanje poreza po odbitku biće tri dana od dana isplate prihoda.

  1. PRIZNAVANJE OTPISA POTRAŽIVANJA

Izmenama Zakona predviđeno je da se na teret rashoda banke priznaje i trošak otpisa vrednosti pojedinačnih potraživanja po osnovu kredita koji se, po osnovu propisa Narodne banke Srbije, smatraju problematičnim kreditima.

Imajući u vidu da banka, nezavisno od izvršenog otpisa, nije odustala od istog potraživanja, dužna je da, u slučaju njegove naplate, iznos naplaćen u poreskom periodu uključi u oporezive prihod. Predmetne Izmene Zakona će se primenjivati prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2017. godinu.

  1. UTVRĐIVANJE KAPITALNOG DOBITKA/GUBITKA

Izmenama Zakona precizirano je da se za svrhu određivanja kapitalnog dobitka uzima ugovorena, odnosno tržišna cena (u slučaju prodaje povezanom licu) kako bez poreza na dodatu vrednost, tako i bez poreza na prenos apsolutnih prava, čime je izvršeno preciziranje postojećeg rešenja prema kome je bilo utvrđeno da se za svrhu određivanja kapitalnog dobitka uzima ugovorena, odnosno tržišna cena bez poreza na prenos apsolutnih prava.

Propisano je da se za svrhu utvrđivanja kapitalnog dobitka, nabavna cena i ostale imovine (a ne samo nepokretnosti), koriguje na procenjenu, odnosno fer vrednost ukoliko je promena na fer vrednost iskazivana kao prihod perioda u kojem je vršena.

  1. STEČAJ I LIKVIDACIJA

Izmenama Zakona vrši se proširenje obaveze podnošenja poreske prijave i na slučaj obustave likvidacionog postupka, a ne samo u slučaju pokretanja i okončanja postupka likvidacije, kako je dosadašnjim propisima bilo predviđeno.

Takođe, izvršeno je preciziranje perioda stečaja, tako što je utvrđeno da isti traje od pravosnažnosti rešenja o nastavljanju stečajnog postupka bankrotstvom do pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka, odnosno do pravosnažnosti rešenja o obustavi stečajnog postupka usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica. S tim u vezi, propisano je da obveznik podnosi poresku prijavu u roku od 15 dana od pravosnažnosti rešenja o obustavi stečajnog postupka usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica.

Navedene izmene u pogledu stečaja i likvidacije primenjivaće se od 1. avgusta 2018. godine. 

  1. PORESKA OSLOBOĐENJA

Vodeći se ciljem olakšavanja uslova za ispunjenje poreskog oslobođenja, Izmenama Zakona je izvršeno preciziranje pojma novozaposlenih lica,  tako što je utvrđeno da  se istima smatraju lica koja je obveznik zaposlio u periodu ulaganja, tako da u momentu ispunjenja uslova za korišćenje poreskog oslobođenja obveznik ima najmanje 100 dodatno zaposlenih na neodređeno vreme u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme koji je imao na poslednji dan perioda koji prethodi periodu u kojem je započeo ulaganja. Na ovaj način olakšano je ispunjenje uslova za poresko oslobođenje, budući da se kao kriterijum za upoređivanje uzima broj zaposlenih lica na neodređeno vreme, a ne ukupan broj zaposlenih.

  1. TRANSFERNE CENE

Izmenama Zakona utvrđeno je da obveznik nije dužan da utvrđuje vrednost transakcija po principu “van dohvata ruke” ukoliko je transakcija sa povezanim licem jednokratna i nije veća od vrednosti prometa za koju je propisana obaveza evidentiranja za porez na dodatu vrednost, odnosno ukoliko ukupna vrednost transakcija sa jednim povezanim licem nije veća od vrednosti prometa za koju je propisana obaveza evidentiranja za porez na dodatu vrednost, već jedino da uz poreski bilans podnosi dokumentaciju u formi izveštaja u skraćenom obliku. U vrednost transakcije, odnosno ukupnu vrednost ne uključuju se kamate po osnovu zajmova, odnosno kredita, dati, odnosno primljeni avansi, kao i porez na dodatu vrednost.

Takođe, Izmenama Zakona je propisano da se u slučaju prodaje imovine povezanom licu shodno članu 27, po osnovu koje se utvrđuje kapitalni dobitak (gubitak), obveznik nije dužan da iskazuje cenu po „principu van dohvata ruke“, odnosno nije dužan da podnosi dokumentaciju u skladu sa propisima o transfernim cenama, imajući u vidu da se u tom slučaju, a za svrhu utvrđivanja kapitalnog dobitka (gubitka), prodajnom cenom smatra ugovorena cena ili tržišna cena u slučaju prodaje povezanom licu (ako je ugovorena cena niža od tržišne).

Preuzmite PDF bilten: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet. Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2018.