Pretraga

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

Fokus: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

Narodna skupština Republike Srbije je 14. decembra 2017. godine donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 113/2017 – u daljem tekstu: “Izmene Zakona”) koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine.

Izmene Zakona donete su na osnovu inicijative Inspektorata za rad, kao organa koji vrši nadzor nad primenom Zakona o radu, a u cilju nesmetanog postupanja inspektora rada.

Najznačajnije novine koje donose Izmene Zakona su sledeće:

I Novi rok za prijavu zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje

Poslodavac je dužan da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa Zakonom o radu podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku od tri radna dana od dana zaključenja ugovora o radu, odnosno drugog ugovora o obavljanju poslova, ali najkasnije pre stupanja na rad zaposlenog i drugog radno angažovanog lica.

II Vođenje dnevne evidencije o prekovremenom radu

Izmenama Zakona predviđena je obaveza poslodavca da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih.

III Dostavljanje upozorenja o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu

Precizirana je procedura dostavljanja upozorenja o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu, te je sada izričito propisano da se isto dostavlja zaposlenom na isti način kao i rešenje o otkazu ugovora o radu.

IV Kaznene odredbe

Izmenama Zakona povećani su propisani rasponi novčanih kazni za određene prekršaje poslodavaca sa svojstvom pravnog lica, preduzetnika, kao i odgovornog lica u pravnom licu, odnosno zastupnika pravnog lica (ako ne obezbedi vreme za odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor, ako zaposlenom ne odobri korišćenje plaćenog odsustva, ako zaposlenom uskrati pravo na otkazni rok, odnosno naknadu zarade, i sl.).

Time je izvršeno usklađivanje Zakona o radu sa odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, broj 36/2015) i omogućeno sankcionisanje poslodavca za predmetne prekršaje, bez obaveze Inspekcije rada da prethodno obavesti poslodavca o postojanju prekršaja i ostavi mu primeran rok za otklanjanje nedostataka.

Takođe, Izmenama Zakona predviđena je prekršajna odgovornost za poslodavce u slučaju da ne podnesu jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u predviđenom roku ili ne vode evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih, u kom slučaju im se može izreći novčana kazna.

Preuzmite PDF bilten: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet. Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2018.