Pretraga

Category: Radno pravo

Zakon o agencijskom zapošljavanju

Zakonom o agencijskom zapošljavanju, koji je u primeni od 1. marta 2020, konačno je uređeno „iznajmljivanje“ zaposlenih (tzv. zapošljavanje na lizing) odnosno uređena je oblast koja je do sada spadala u „sivu zonu“. Zakon ima za cilj da uskladi srpske propise o radu i zapošljavanju sa direktivama Evropskog parlamenta i Saveta EU o radu preko agencija za zapošljavanje i Konvencijom Međunarodne organzicije rada br. 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje.

Zakon o strancima

Zakon o strancima, koji je stupio na snagu 3. aprila 2018, počinje da se primenjuje od 3. oktobra 2018. godine. Osnovni cilj donošenja Zakona je usaglašavanje nacionalnog sistema u oblasti kontrole kretanja i statusnih pitanja stranaca sa direktivama Evropske Unije koje regulišu navedenu oblast.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana počeo je da se primenjuje od 1. januara 2018. godine, osim odredbi kod kojih je drugačije naznačeno. Novine predviđene Izmenama Zakona za cilj imaju podsticanje preduzetništva, eliminisanje prepreke za započinjanje i vođenje poslovanja kroz utvrđivanje poreskih oslobođenja, kao i umanjenje sive ekonomije.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

Narodna skupština Republike Srbije je 14. decembra 2017. godine donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine.

Zakon o zaštiti uzbunjivača

Fokus: Dana 05.06.2015. godine počeo je da se primenjuje Zakon o zaštiti uzbunjivača („Službeni glasnik RS“ br. 128/14), koji je stupio na snagu 04.12.2014. godine (u daljem tekstu: „Zakon“).

Zakon o zapošljavanju stranaca

Fokus:Narodna skupština Republike Srbije je dana 25.11.2014. godine usvojila Zakon o zapošljavanju stranaca (u daljem tekstu „Zakon“). Zakon je stupio na snagu dana 04.12.2014. godine, sa izuzetkom odredaba članova 5-8 koje se primenjuju od dana stupanja Republike Srbije u članstvo Evropske Unije.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu – 2014

Fokus: Narodna Skupština Republike Srbije dana 18.07.2014. godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu koji je objavljen u „Službenom glasniku“ Republike Srbije br. 75/2014 i stupio je na snagu 29.07.2014. godine (u daljem tekstu: „Izmene Zakona“ ), izuzev odredaba člana 54. Izmena Zakona koje se odnose na obračun zarade i naknade zarade i koje se primenjuju u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Izmena Zakona, odnosno od 29.08.2014. godine.