Pretraga

Izmene i dopune Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju i Zakona o porezu na dohodak građana

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji će se primenjivati od 1. januara 2022. godine, izuzev odredbe iz člana 7, koja će se primenjivati od 1. marta 2022.godine, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji će se primenjivati od 1. januara 2022. godine, izuzev odredbe iz člana 7, koja će se primenjivati od 1. marta 2022.

Nove izmene ova dva zakona usmerene su ka podsticanju zapošljavanja putem smanjenja stope doprinosa i povećanja neoporezivog iznosa zarade, kao i kroz produženje važenja postojećih olakšica i uvođenja novih.

Izmenom člana 44. Zakona o porezu na dohodak građana smanjena je stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa 25,5% na 25%, tako što je poslodavac oslobođen od plaćanja dela doprinosa koji se obračunava i plaća na teret poslodavca u visini od 0,5%. Istu funkciju poreskog rasterećenja vrši i izmena koja se odnosi na povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 18.300 dinara na 19.300 dinara mesečno, što praktično znači da se smanjuje osnovica poreza na zaradu pa i iznos poreza po tom osnovu.

Dalje, produžen je period primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica, u vidu prava na povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade novozaposlenog lica, sa 31. decembra 2021. godine na 31. decembar 2022. godine.

Takođe, produžen je i period važenja olakšice za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem koja se sastoji u oslobođenju od obaveze plaćanja poreza i doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica do 31.12.2025. godine.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana dodate su nove odredbe kojima se uvode nove olakšice, a sve u cilju podsticaja zapošljavanja nezaposlenih lica.

Naime, novim članom 45ž Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje uvode se nove olakšice za poslodavce koji zaposle novozaposlena lica, tako što se oslobađaju obaveze plaćanja 100% doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu zarade novozaposlenog lica, dok je članom 21z Zakona o porezu na dohodak građana predviđena olakšica za poslodavce u vidu oslobođenja od plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2024. godine.

Podsećamo da se pod novozaposlenim licem smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca.

Dodavanjem novog člana 45z Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, uvedena je i olakšica za poslodavce – pravna lica koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavljaju istraživanje i razvoj na način da se oslobađaju obaveze plaćanja 100% doprinosa,  dok je članom 21i Zakona o porezu na dohodak građana predviđeno pravo na oslobođenje od plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja srazmerno vremenu koje takva lica provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme. Ova olakšica važi neograničeni vremenski period.

Takođe, u vezi sa olakšicom za poslodavce – novoosnovana privredna društva koja obavljaju inovacionu delatnost u vidu poreskog oslobođenja i prava na oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tom privrednom društvu, usvojena je izmena koja se odnosi na uslove za ostvarivanje oslobođenja.

Posebno, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana propisano je i oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak za obveznika koji autorsko i srodna prava i prava industrijske svojine u celosti unese kao nenovčani ulog u kapital privrednog društva rezidenta Republike Srbije, pod uslovom da u roku od dve godine ne otuđi uneto pravo.

Usvojeno je i umanjenje dohotka za oporezivanje godišnjim porezom za obveznike koji imaju manje od 40 godina života, tako što se oporezivi prihod dodatno umanjuje za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez.

Preuzmite PDF: Izmene i dopune Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju i Zakona o porezu na dohodak građana

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet. Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2021.