Pretraga

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, koji je stupio na snagu 16.11.2021. godine(u daljem tekstu: „Zakon“), čime su unete značajne novine u postupke registracije koji se vode pri Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“), sa odloženom primenom za određeni broj odredbi, radi prilagođavanja privrednih subjekata i institucija novim zakonskim rešenjima.

Lica ovlašćena za podnošenje prijave

Pre svega, izmenama Zakona proširen je krug lica ovlašćenih za podnošenje registracione prijave, ali samo u slučaju registracije razrešenja lica ovlašćenog za zastupanje društva, odnosno u slučaju kada novi zastupnik društva nije istovremeno imenovan. U navedenoj situaciji, podnosilac takve prijave može biti član društva.

Pribavljanje podataka po službenoj dužnosti i rokovi za odlučivanje

Takođe, izmene Zakona predviđaju da podatke i dokumente koji se u skladu sa Zakonom podnose uz prijavu, a o kojima se vode službene evidencije, registrator pribavlja po službenoj dužnosti, direktnim uvidom u službenu evidenciju, preko tzv. servisne magistrale organa ili na drugi prihvaćen način u skladu zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, osim ako podnosilac prijave izjavi da će te podatke i dokumente pribaviti sam.

Sledstveno, preciziran je dan od kada počinje da teče rok za odlučivanje o prijavi u slučajevima kada registrator pribavlja podatke i dokumenta po službenoj dužnosti. Tako, za razliku od situacije kada rok od 5 radnih dana teče od dana prijema prijave (kada podnosilac propisanu dokumentaciju samostalno pribavi i dostavi je uz prijavu), u slučajevima kada podatke i dokumente pribavlja po službenoj dužnosti navedeni rok  počinje da teče narednog dana od dana pribavljanja podataka, osim u slučaju pribavljanja podataka i dokumenata neposrednim uvidom u službenu evidenciju drugog organa, kada rok teče od dana pribavljanja tih podataka i dokumenata.

Elektronska prijava osnivanja društva i digitalizacija akata u od strane advokata

Jedna od najvećih izmena koje je Zakon pretrpeo jeste odredba koja isključuje mogućnost podnošenja prijava za osnivanje privrednog društva u papirnom obliku, odnosno koja previđa da se registraciona prijava osnivanja privrednog društva može podneti samo u elektronskoj formi. Primena ove odredbe će početi 16. maja 2023. godine.

Osim toga, u cilju pojednostavljenja i povećanja efikasnosti postupka registracije, Zakon ostavlja mogućnost da, počev od 16. novembra 2022. godine, overu, odnosno digitalizaciju akta i potvrđivanje istovetnosti originalu za potrebe registracije, mogu vršiti i advokati koji su upisani u imenik advokata Advokatske komore Srbije, ukoliko svojim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom istovremeno potpisuju i elektronsku prijavu uz koju se taj akt, odnosno dokument dostavlja. Navedeno znači da će osnivač društva biti u mogućnosti da sačini osnivački akt u pisanom obliku, sa overenim potpisom osnivača, a da će zatim advokat, u ime osnivača  potpisati registracionu prijavu elektronskim potpisom ili kvalifikovanim elektronskim pečatom i priložiti overen digitalizovan osnivački akt, čiju će sadržinu potvrditi kvalifikovanim elektronskim potpisom ili kvalifikovanim elektronskim pečatom, uz klauzulu da je digitalizovani akt istovetan originalnoj ispravi.

Ispravka greške u registru

Dalje, Zakon sadrži određene izmene u pogledu postupanja organa pri ispravci greške, te je predviđeno da će registrator grešku ispraviti bez donošenja posebnog rešenja o ispravci greške ukoliko je pri registraciji načinjena greška u registru, odmah po saznanju za grešku ili u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva za ispravku, i o tome pisanim putem obavestiti subjekt registracije, odnosno podnosioca zahteva za ispravku. Ako registrator, odlučujući o zahtevu za ispravku greške, utvrdi da greška nije načinjena, donosi rešenje kojim se zahtev odbija kao neosnovan.

U slučaju da registrator sazna za grešku po prijemu registracione prijave, grešku će ispraviti, a prijavu za registraciju odbaciti, zbog toga što činjenice iz prijave nisu saglasne sa podacima koji su registrovani u registru, te da će pozvati podnosioca prijave da u roku od 30 dana od dana donošenja odluke otkloni utvrđene nedostatke, tako što će podatke iz prijave i dokumentacije uz prijavu usaglasiti sa novim stanjem u registru, bez plaćanja naknade za registraciju.

Dostavljanje odluka registra

Naposletku, izmenama Zakona precizirano je i da se dostavljanje odluka registratora vrši samo na zahtev podnosioca prijave i samo radi informisanja. Načini dostavljanja ostali su neizmenjeni.

Izuzetno, ako je podneta elektronska prijava, otpravak odluke registratora u elektronskoj formi dostavlja se, u cilju informisanja, na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte ili na adresu za prijem elektronske pošte koja je u prijavi označena, odnosno, korisnicima usluge elektronske uprave registrovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, dostava u cilju informisanja vrši se isključivo u Jedinstveni elektronski sandučić (počev od 16. maja 2023. godine).

Zakon takođe predviđa da se, kada odluka registratora proizvodi pravno dejstvo od dana dostavljanja, urednost dostavljanja ocenjuje u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, a ako je dostava izvršena u Jedinstveni elektronski sandučić, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

U vezi sa navedenim izmenama, te u skladu sa rešenjem da se dostavljanje vrši radi informisanja, u slučaju brisanja podatka ili dokumenta po službenoj dužnosti kada registrator utvrdi da je registracija izvršena, a da u momentu registracije nisu bili ispunjeni uslovi za usvajanje prijave, te ukine svoju odluku, Zakon više ne predviđa da se licu čiji je podatak ili dokument brisan dostavlja predmetno rešenje o brisanju, kao ni da navedeno lice ima pravo na žalbu nakon brisanja podataka na navedeni način.

Preuzmite PDF: Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet. Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2021.