Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Narodna skupština Republike Srbije je dana 26. oktobara 2023. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 92/2023 – u daljem tekstu „Zakon“), koji je stupio na snagu 4. novembra 2023. godine, a počeo sa primenom 1. januara 2024. godine, osim odredbi koje se odnose na registraciju privrednih […]

Elektronsko arhiviranje

Uredba o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku doneta 2021. godine (u daljem tekstu: „Uredba“), u skladu sa  izmenama i dopunama iz septembra 2022. godine, počinje da se primenjuje od 01.01.2024. godine. Uredba reguliše tehničko-tehnološke zahteve i procedure koje treba da ispune stvaraoci i […]

Zakon o kulturnom nasleđu

Zakon o kulturnom nasleđu („Sl. glasnik RS„, br. 129/2021) (u daljem tekstu: „Zakon“), objavljen je 28 decembra 2021. godine, stupio na snagu 5. januara 2022. godine a primenjivaće se od 5. januara 2023. godine. Od dana primene Zakona prestaće sa važenjem Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“, br. 71/94, 52/11 – dr. zakoni, 99/11 […]

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, koji je stupio na snagu 16.11.2021. godine(u daljem tekstu: „Zakon“), čime su unete značajne novine u postupke registracije koji se vode pri Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“), sa odloženom primenom za određeni broj odredbi, radi prilagođavanja […]

Usvojene izmene Zakona o zaštiti prirode

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 71/2021) (u daljem tekstu: Zakon) objavljen je 15. jula 2021. godine, stupio na snagu 23. jula 2021. godine a počinje da se primenjuje 1. januara 2022. godine. Neke od novina koje su unete putem usvajanja izmena i dopuna Zakona su: odredbe kojim […]

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

Podsećemo da u skladu sa novim Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (u daljem tekstu: Zakon), svi privredni subjekti imaju rok do 30. aprila 2021. godine da predaju prepis arhivske knjige za prethodnu godinu. Subjekti koji tu obavezu nisu vršili, potrebno je da u 2021. godini predaju prepis arhivske knjige od momenta osnivanja. Za […]

Elektronsko podnošenje zahteva za privremeni boravak

Od 01.04.2021. godine počinje primena Pravilnika o bližim uslovima za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem koje je donet 30.12.2020. godine (u daljem tekstu: „Pravilnik“). Najznačajnija novina koju Pravilnik donosi rezultiraće time da će stranci, tokom postupka za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka (u daljem tekstu: „Zahtev“) biti dužni da u Upravu za […]

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Dana 17. decembra 2020. godine, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (u daljem tekstu: „Zakon“) koji se primenjuje od dana 29. decembra 2020. godine. Neophodnost donošenja ovog akta je opravdana definisanjem načina vršenja obeštećenja korisniku restitucije kojem pripada obeštećenje koje ne prelazi iznos […]

Nove mere za Novu godinu

Prema današnjoj odluci Vlada Republike Srbije, 31. decembra i 1. januara, radno vreme kafića, restorana i drugih ugostiteljskih objekata biće skraćeno tako da će isti moći će da rade do 18 časova.