Pretraga

Usvojene izmene Zakona o zaštiti prirode

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 71/2021) (u daljem tekstu: Zakon) objavljen je 15. jula 2021. godine, stupio na snagu 23. jula 2021. godine a počinje da se primenjuje 1. januara 2022. godine.

Neke od novina koje su unete putem usvajanja izmena i dopuna Zakona su:

odredbe kojim se uređuje planiranje, uređenje i korišćenje prostora, prirodnih resursa, zaštićenih područja i ekološke mreže, dopunjene su tako da su i planovi postali osnov za planiranje, uređenje i korišćenje;

  • u postupku izrade planova, osnova, programa, projekata, radova i aktivnosti neophodno je da se pribavi akt o uslovima zaštite prirode (pribavlja se za sve hidroelektrane, bez obzira na tip hidroelektrane i njenu instaliranu snagu i da li se njena lokacija nalazi u ili van zaštićenog područja);
  • definisani su pojam i sadržina stručne osnove;
  • postupak ocene prihvatljivosti sprovodi se u skladu sa načelom predostrožnosti, na osnovu najboljih dostupnih naučnih dokaza i metoda u okviru priprema plana ili projekta, pre stavljanja u proceduru usvajanja plana, izdavanja lokacijskih uslova, lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za sprovođenje ili izvođenje;
  • dopunjen je deo Zakona kojim se uređuje režim zaštite;
  • uvodi se obaveza upravljača zaštićenog područja da u toku trajanja javnog uvida organizuje javnu raspravu;
  • regulisano je osnivanje Saveta korisnika zaštićenog područja, koji čine predstavnici lokalnih samouprava, organizacija i udruženja, a mogu se uključivati i drugi članovi nosioci prava korišćenja i eksperti, sa savetodavnim glasom;
  • dodati su novi privredni prestupi i prekršaji.

 Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet.

Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2021.

Zakon o zaštiti prirode