Pretraga

Zakon o elektronskom fakturisanju

Dana 9. jula 2021. godine, objavljene su tri uredbe i tri pravilnika doneta na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju koji je stupio na snagu 7. maja 2021. godine („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021 – u daljem tekstu: „Zakon“), a kojima se bliže uređuju sledeće oblasti:

 1. uslovi i način čuvanja kao i stavljanja na uvid elektronskih faktura, način obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine fakture u papirnom obliku,
 2. uslovi i način korišćenja sistema za upravljanje fakturama,
 3. postupak i uslovi za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika,
 4. način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, način pristupanja i korišćenja sistema i način korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura,
 5. minimalan sadržaj elektronske fakture neophodan za njeno procesuiranje kroz sistem elektronskih faktura, slučajevi u kojima pojedini elementi elektronske fakture mogu biti izostavljeni, slučajevi u kojima je predviđena obaveza iskazivanja dodatnih elemenata, na osnovu drugih propisa kojima se uređuje izdavanje određenih vrsta faktura, forma i način dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i način primene standarda elektronskog fakturisanja,
 6. način postupanja Centralnog informacionog posrednika u obavljanju poslova upravljanja sistemom elektronskih faktura i vođenja Registra informacionih posrednika koji su dobili saglasnost Ministarstva finansija.

Sva podzakonska akta počeće da se primenjuju od 1. januara 2022. godine.

Podsećamo da Zakon uređuje novi način izdavanja, slanja, prijema, obrade i čuvanja faktura, kao i novu sadržinu faktura u transakcijama između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekata javnog i subjekata privatnog sektora, i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje.

Skrećemo pažnju da postepeno uvođenje elektronskih faktura koje propisuje Zakon podrazumeva sledeće:

SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA

 • od 1. januara 2022. imaće obavezu da prime i čuvaju elektronsku fakturu izdatu u skladu sa Zakonom, kao i obavezu izdavanja elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora, te obavezu da elektronski evidentiraju obračun PDV-a, kako u transakcijama uz naknadu, tako u transakcijama bez naknade;
 • od 1. jula 2022. imaće obavezu da izdaju elektronsku fakturu subjektu privatnog sektora.

SUBJEKTI PRIVATNOG SEKTORA

 • od 1. januara 2022. imaće obavezu da izdaju elektronsku fakturu subjektu javnog sektora;
 • od 1. jula 2022. imaće obavezu prijema i čuvanja elektronske fakture izdate od strane subjekta javnog i privatnog sektora;
 • od 1. januara 2023. imaće obavezu izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama sa subjektima privatnog sektora.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 71/2021) (u daljem tekstu: Zakon) objavljen je 15. jula 2021. godine, stupio na snagu 23. jula 2021. godine a počinje da se primenjuje 1. januara 2022. godine.

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet.

Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2021.

Zakon o elektronskom fakturisanju