Pretraga

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Narodna skupština Republike Srbije je dana 26. oktobara 2023. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 92/2023 – u daljem tekstu „Zakon“), koji je stupio na snagu 4. novembra 2023. godine, a počeo sa primenom 1. januara 2024. godine, osim odredbi koje se odnose na registraciju privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki koje se primenjuju počev od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U daljem tekstu ukazujemo na neke od najznačajnijih izmena predviđenih Zakonom za koje se očekuje da će doprineti povećanju transparentnosti, efikasnosti i ekonomičnosti postupaka javnih nabavki, uticaju na životnu sredinu, jačanju konkurencije na tržištu javnih nabavki, većem stepenu pravne zaštite učesnika u postupcima javnih nabavki, kao i pojačanoj kontroli od strane ovlašćenih institucija.

Registracija privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki

Zakonom je ustanovljen nov način registrovanja privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki uvođenjem obaveze upisivanja osnovnih podataka, uključujući i podatke o korisnicima Portala javnih nabavki i to: ime, prezime, jedinstveni matični broj građana ili lični identifikacioni broj (za strane privredne subjekte). Takođe, prilikom registracije učitava se skeniran, očitan ili fotografisan identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) potreban za verifikovanje korisničkog naloga i po potrebi, potvrda odnosno ovlašćenje korisnika za rad na Portalu javnih nabavki u ime privrednog subjekta koji se registruje.

Nov način registracije primenjuje se na privredne subjekte koji se prvi put registruju na Portalu javnih nabavki počev od dana stupanja na snagu Zakona, dok su privredni subjekti koji su već registrovani na Portalu javnih nabavki dužni da najkasnije u roku od 30 dana od početka primene ovog Zakona, odnosno najkasnije do 31. januara 2024. godine, obnove svoje prijave unošenjem podataka i učitavanjem dokaza predviđenih Zakonom.

Shodno usvojenim izmenama Zakona, Kancelarija za javne nabavke (u daljem tekstu: „Kancelarija“) je bliže uredila nov način registracije privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki donošenjem Uputstva o izmeni Uputstva za korišćenje Portala javnih nabavki („Sl. Glasnik RS“, br. 93/2020 i 96/2023) koje je stupilo na snagu 04. novembra 2023. godine.

Objavljivanje podataka na Portalu javnih nabavki

Naručilac na Portalu javnih nabavki objavljuje podatke o svim ugovorima zaključenim nakon sprovedenog postupka javne nabavke, o svim njihovim izmenama, kao i podatke o ugovorima/narudžbenicama zaključenim odnosno izdatim u skladu sa članom 27.  Zakona o javnim nabavkama kojim su propisani pragovi do kojih se odredbe ovog zakona ne primenjuju Shodno ovoj izmeni, Kancelarija je donela Pravilnik o načinu objavljivanja i vrsti podataka o ugovorima i izmenama ugovora koje naručioci objavljuju na Portalu javnih nabavki („Sl. glasnik RS“, br. 115/2023) koji se primenjuje od 01.01.2024. godine.

Elektronska komunikacija

Ukinuta je mogućnost podnošenja zahteva za zaštitu prava i žalbe u pisanom obliku, neposrednom predajom ili preporučenom poštom, te se podnošenje zahteva za zaštitu prava i žalbe, kao i dostavljanje odluka Republičke komisije isključivo vrši elektronskim putem preko Portala javnih nabavki. Elektronska komunikacija  se proširuje i na ostale podneske u postupku zaštite prava.

Načelo zaštite životne sredine

Uvedeno je načelo zaštite životne sredine u postupcima javnih nabavki, čime je ustanovljena obaveza za naručioce da nabavljaju dobra, usluge ili radove koji minimalno utiču na životnu sredinu. S tim u vezi, predviđena je obaveza Kancelarije da propiše vrste dobara, usluga i radova za koje su naručioci u obavezi da primenjuju ekološke aspekte prilikom određivanja tehničkih specifikacija, kriterijuma za izbor privrednog subjekta, kriterijuma za dodelu ugovora ili uslova za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. Kancelarija je, shodno ovoj izmeni, donela Pravilnik o vrstama dobara za koja su naručioci u obavezi da primenjuju ekološke aspekte u postupcima javnih nabavki („Sl. glasnik RS“, br. 115/2023) koji je u primeni od 01.01.2024. godine.

Kriterijum za dodelu ugovora

Za određene kategorije usluga (razvoja računarskog programa, arhitektonskih usluga, inženjerskih usluga, usluga prevođenja ili savetodavnih usluga) uvodi se obaveza primene kriterijuma za dodelu ugovora koji nije zasnovan samo na ceni, već i kvalitetu.

Izmene u sastavu komisije za javne nabavke

Jedan član komisije za javne nabavke koja se obrazuje u slučajevima kada procenjena vrednost javne nabavke prelazi iznos od 3.000.000 dinara mora biti službenik za javne nabavke, odnosno lice sa stečenim sertifikatom za službenika za javne nabavke.

Rok za podnošenje predloga za pokretanje prekršajnog postupka i obustavu postupka javne nabavke

Uveden je rok od 30 dana u kom je naručilac dužan da podnese Kancelariji predlog za pokretanje prekršajnog postupka u slučaju da privredni subjekat sa kojim je zaključio ugovor ne dostavi dokaz i izjavu podizvođača da je izvršio plaćanje podizvođaču njegovih potraživanja u roku od 60 dana. Takođe, uveden je rok od 30 dana u kome naručilac donosi odluku o obustavi postupka javne nabavke, ali samo u slučaju da u konkursnoj dokumentaciji nije određen duži rok.

Nova odluka o dodeli ugovora od strane naručioca

Naručilac donosi novu odluku o dodeli ugovora, odnosno zaključenju okvirnog sporazuma ukoliko izabrani ponuđač odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, odnosno okvirni sporazum.

Nadzor nad izvršenjem ugovora

Ministarstvo nadležno za poslove finansija  sada bliže uređuje način vršenja nadzora nad izvršenjem ugovora o javnim nabavkama, te je shodno tome donelo Pravilnik o načinu vršenja nadzora nad izvršenjem ugovora o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 110/2023).

Preuzmite PDF

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet. Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2024.