Category: Drugo

Opšta Uredba o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije

Evropski parlament i Savet Evropske Unije su u aprilu 2016. usvojili Uredbu (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka koja će početi da se primenjuje dana 25. maja 2018. Iako Republika Srbija nije članica Unije, Uredba će se primenjivati neposredno i prema određenim privrednim subjektima u Republici Srbiji.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je 31. jula 2015. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu 12. avgusta 2015. godine, osim odredaba koje se tiču obaveze naručioca da donese godišnji plan javnih nabavki, koje počinju da se primenjuju od 1. januara 2016. godine (u daljem tekstu: „Izmene Zakona“).

Pravna sigurnost za sve

U intervjuu datom za BIZLife, Goran Cvetković, partner u advokatskoj kancelariji Cvetković, Skoko & Jovičić, ističe da je, kada se govori o pravnom aspektu uslova investiranja u Srbiji, potrebna sigurnost za sve – male i velike, domaće i strane investitore.

Zakon o izmeni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Fokus: Dana 25. februara 2015. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS“, br. 93/2014 i 22/2015, dalje: „Zakon“) koji je stupio na snagu 28. februara 2015. godine.

Zakon o advokaturi

Fokus: Novi Zakon o advokaturi („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011), koji je stupio na snagu 17.05.2011. godine (u daljem tekstu: „Zakon“), uređuje advokatsku službu, uslove za bavljenje advokaturom i oblike rada advokata, prava i obaveze advokata i advokatskih pripravnika i rad advokatskih komora. Najznačajnije izmene uvedene ovim Zakonom odnose se na uvođenje obaveznog osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti, formiranje imenika advokatskih ortačkih društava, formiranje Advokatske akademije i uvođenje advokatskog ispita, kao i na uslove propisane za upis advokata – stranih državljana u imenik advokata pri Advokatskoj komori Srbije.

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu

Fokus: Dana 15.05.2010. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS“, br. 30/2010)(u daljem tekstu: „Zakon“), a dana 20.10.2010. godine Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta („Službeni glasnik RS“, br. 73/2010)(u daljem tekstu: „Pravilnik“).