Fokus: Zakon o izmeni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Dana 25. februara 2015. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS“, br. 93/2014 i 22/2015, dalje: „Zakon“) koji je stupio na snagu 28. februara 2015. godine.

PREGLED IZMENA

Izmenama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS“, br. 93/2014) vrši se produženje roka za overu potpisa, rukopisa i prepisa od strane sudova i opštinskih uprava. Ovim izmenama određeno je da osnovni sudovi, odnosno opštinske uprave mogu da overavaju potpise, rukopise i prepise kao povereni posao do 1. marta 2017. godine.

Izuzetno, u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici, potpise, rukopise i prepise će overavati osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, odnosno opštinske uprave, kao povereni posao i posle 1. marta 2017. godine, a do imenovanja javnih beležnika za ta područja.

Budući da je Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa određeno da, ako zakonom nije drugačije određeno, potpis, rukopis i prepis overava javni beležnik, predmetna izmena Zakona znači da je produžen rok u kom i osnovni sudovi i opštinske uprave i dalje mogu da obavljaju poslove overe potpisa, rukopisa i prepisa.

Shodno navedenom, u gradovima u kojima su imenovani javni beležnici, overavanje potpisa, rukopisa i prepisa istovremeno obavljaju i javni beležnici i sudovi, odnosno opštinske uprave, te građani mogu odabrati na koji način će overiti određeni dokument. S druge strane i bez obzira na navedeno, u gradovima i opštinama u kojima su imenovani, javni beležnici su isključivo nadležni za sastavljanje odnosno potvrđivanje isprava za koje je posebnim propisima određeno da moraju biti sačinjeni u formi javnobeležničke isprave (solemnizovane isprave ili javnobeležničkog zapisa) odnosno kada je propisima koji su pre početka primene Zakona o javnom beležništvu („Službeni glasnik RS“, br. 31/11, 85/12 i 19/13) određeno da ih sastavlja, odnosno potvrđuje sud.

U gradovima, odnosno opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici, do imenovanja javnih beležnika, poslove potvrđivanja (solemnizacije) isprave, odnosno sastavljanja javnobeležničkog zapisa, za koje je zakonom propisana isključiva nadležnost javnih beležnika, vršiće osnovni sudovi u skladu sa zakonom.

Kad sud vrši potvrđivanje (solemnizaciju) isprave, plaća se sudska taksa u iznosu od 60% od sudske takse propisane za sačinjavanje javnobeležničkog zapisa.

Pregled poslova javnih beležnika i sudova do 01.03.2017. godine, odnosno do imenovanja javnih beležnika

JAVNI BELEŽNICI

JAVNOBELEŽNIČKI POTVRĐENA (SOLEMNIZOVANA) ISPRAVA
(nejavna isprava koju je potvrdio javni beležnik)
– ugovor o prometu nepokretnosti;
– ugovor o hipoteci i založna isprava ako ne sadrže izričitu izjavu obvezanog lica da se na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave, može, radi ostvarenja dugovane činidbe, po dospelosti obaveze neposredno sprovesti prinudno izvršenje;
– ugovor kojim se zasnivaju stvarne i lične službenosti;
– ugovor o raspodeli imovine za života;
– ugovor o doživotnom izdržavanju;
– ugovor o prenosu naslednog dela;
– druge isprave kada je to određeno posebnim propisima;
– overa potpisa, rukopisa i prepisa.

JAVNOBELEŽNIČKI ZAPIS
(isprava o pravnim poslovima i izjavama koju je sastavio javni beležnik)
– ugovor o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih lica;
– ugovor o hipoteci i založna izjava ako sadrže izričitu izjavu obvezanog lica da se na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave, može, radi ostvarenja dugovane činidbe, po dospelosti obaveze sprovesti prinudno izvršenje, bilo sudskim bilo vansudskim putem;
– sporazum o zakonskom izdržavanju, u skladu sa zakonom;
– javnobeležničko zaveštanje;
– druge isprave kada je to određeno posebnim propisima;
– overa potpisa, rukopisa i prepisa.

OSNOVNI SUDOVI I OPŠTINSKI ORGANI
– overa potpisa, rukopisa i prepisa.

Preuzmite PDF bilten: Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet. Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2015.