U intervjuu datom za BIZLife, Goran Cvetković, partner u advokatskoj kancelariji Cvetković, Skoko & Jovičić, ističe da je, kada se govori o pravnom aspektu uslova investiranja u Srbiji, potrebna sigurnost za sve – male i velike, domaće i strane investitore.

„Ta sigurnost počiva na čvrstim i jasnim zakonima koji se primenjuju bez izuzetka. Na kraju dana sud je organ koji ima zadatak pruži brzu i kvalitetnu zaštitu. Mi smo tek na početku procesa.“

Komentarišući promene koje donose izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji, kao jednog od važnijih faktora za buduće investicije, Cvetković navodi da je Zakon veoma kompleksan i ističe samo neke od noviteta koje donose nova rešenja:

Objedinjena procedura: To je razmena dokumenata između nosioca javnih ovlašćenja u  postupcima od značaja za investitora koja se odvija bez njegovog učešća. Suština je da je nadležni organ dužan da po službenoj dužnosti, u ime i za račun podnosioca zahteva, pribavlja sve akte, uslove i druga dokumenta, koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za sprovođenje objedinjene procedure. Rokovi su kratki i jasno definisani a predviđene su sankcije za njihovo kršenje.

Separat: Svaki nosilac javnih ovlašćenja je dužan da donese Separat o tehničkim uslovima gradnje. Separat sadrži odgovarajuće uslove i podatke za izradu tehničke dokumentacije, a naročito kapacitete i mesto priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu prema klasama objekata i delovima područja za koje se donosi. U slučaju da planski dokument ne sadrži uslove za projektovanje primenjuju se uslovi iz separata.

Građevinsko zemljište:Zadržana je podela na izgrađeno i neizgrađeno odnosno na uređeno i neuređeno zemljište. U pogledu uređivanja zemljišta Zakon predviđa mogućnost opremanja sredstvima fizičkih ili pravnih lica, po osnovu ugovora o zajedničkom pripremanju, odnosno opremanju građevinskog zemljišta.

Konverzija: Zakon je izbegao da se bavi konverzijom zemljišta ali je omogućio izgradnju na zemljištu koje je u režimu prava korišćenja.

Zakup: U pogledu zakupa zemljišta praktično se napušta koncept zakupa građevinskog zemljišta a zakup ograničava samo na određene slučajeve.

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta: zamenio je dosadašnji pojam naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i ustanovljen poseban mehanizam kontrole njegove visine.

Izgradnja objekata: Izvršene su promene koje se tiču tehničke dokumentacije koja se izrađuje i predaje nadležnim organima. Uvedeno je obavezno osiguranje od odgovornosti za sve bitne učesnike na strani investitora.“

Formula uspeha

„Posao ne trpi grešku, a formula našeg uspeha su odgovornost i pružanje kvalitetne usluge. Reputacija se teško stvara a lako gubi. Od advokata se očekuje da pruži savet ili organizuje strukturu iza koje mora da stane. Evo jednog primera. U poslednjih nekoliko godina smo vodili projekat izgradnje ambasade SAD u Beogradu. Bili smo koordinatori celog posla sa neograničenim ovlašćenjima uključujući i plaćanja. Vrednost posla je bila 130 miliona USD. Jedan takav klijent je prepoznao našu posvećenost dajući nam ovlašćenja koja čak izlaze iz tipičnog odnosa klijent-advokat. To je rezultat minulog rada i veoma sam zadovoljan zbog toga.“