Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo privrede Republike Srbije 19.03.2020. godine objavilo Instrukciju za privredne subjekte u vezi sa postupkom za izdavanje dozvola za kretanje u vremenu od 20 do 05 časova, broj 023-00-188/2020-09.

U skladu sa Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 34/20), dozvole za kretanje u vremenu od 20 do 05 časova (u daljem tekstu: “Dozvola”) izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zahtev za izdavanje dozvole podnosi se na obrascu koji je propisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, elektronskim putem, preko Ministarstva privrede, na elektronsku adresu vanrednostanje@privreda.gov.rs.

Javna preduzeća i privredna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je osnivač Republika Srbija, zahtev podnose preko Ministarstva privrede, na elektronsku adresu javna.preduzeca@privreda.gov.rs

Javna preduzeća i privredna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, zahtev podnose preko Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, na elektronsku adresu lokalna.samouprava@mduls.gov.rs.

Obrazac se može preuzeti na linku: https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte/.

Ukoliko se Dozvola traži za lica sa navršenih 65 i više godina života, zahtev se podnosi u odvojenoj, posebnoj tabeli uz dodatno obrazloženje razloga za njihovo radno angažovanje. Podnosilac zahteva za izdavanje Dozvole za lica sa navršenih 65 i više godina života preuzima punu odgovornost za moguće posledice njihovog angažovanja.

Poslodavac je dužan da svakom zaposlenom koji se nalazi nas spisku za izdavanje Dozvole, izda radni nalog za svaki pojedinačni izlazak, u periodu od 20 do 05 časova. Pojedinačni radni nalog se izdaje na dnevnom nivou na memorandumu privrednog subjekta, potpisom odgovornog lica i sadrži sledeće podatke:
− ime i prezime;
− jedinstveni matični broj građana;
− datum i vremenski period (od do) kada je angažovan, odnosno kada je kretanje neophodno; kao i
− razloge koji opravdavaju neophodnost kretanja.

Zakonski (statutarni) zastupnici i preduzetnici (odnosno poslovođe kojima je povereno poslovođenje) su lično, materijalno i krivično odgovorni za istinitost i tačnost sastavljenih i dostavljenih spiskova zaposlenih i radnih naloga.

Obaveštenje – Notice 20.03.2020