Pretraga

Obaveze poslodavaca za vreme vanrednog stanja

U skladu sa proglašenjem vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, a usled pandemije korona virusa Kovid-19, 16. marta 2020. godine počela je sa primenom Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, koja je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 31/2020 (dalje: „Uredba“).

Uredbom se uređuje poseban način organizacija rada poslodavaca na teritoriji Republike Srbije za vreme vanrednog stanja, a pre svega:
− obavljanje poslova van prostorija poslodavca;
− uvođenje smenskog rada;
− omogućavanje održavanja svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.); kao i
− odlaganje službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani, odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

U skladu sa pomenutom Uredbom, za vreme vanrednog stanja poslodavac je dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Ako opštim aktom i ugovorom o radu nije predviđen navedeni način rada, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca, ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju.
Rešenje o obavljanju poslova van prostorija poslodavca obavezno sadrži:
1) trajanje radnog vremena;
2) način vršenja nadzora nad radom zaposlenog.

Poslodavac je takođe dužan da vodi evidenciju o zaposlenima koji obavljaju rad van prostorija poslodavca.
Poslodavac čija je priroda delatnosti takva da nije moguće organizovati rad van prostorija, neophodno je da svoje poslovanje uskladi sa uslovima vanrednog stanja i to:
− da, ukoliko je to moguće i ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama, kako bi što manji broj zaposlenih i svih drugih radno angažovanih lica rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji;
− omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.);
− odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani, odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

Uredbom je propisano i da je poslodavac dužan da, u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka, obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Za zaposlene i radno angažovane, koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima.

Dodatno, na sednici Vlade Republike Srbije doneta je Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 34/2020) koja je stupila na snagu 18.03.2020. godine, a koja podrazumeva potpunu zabranu kretanja na javnim mestima, odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva licima sa navršenih 65 i više godina života – u naseljenim mestima preko 5000 stanovnika, odnosno licima sa navršenih 70 i više godina života – u naseljenim mestima do 5000 stanovnika, dok se ostalim licima zabranjuje kretanje na javnim mestima u vremenu od 20 do 05 časova.

S tim u vezi, poslodavci koji imaju organizovan rad u noćnim smenama ili rad van ovog predviđenog okvira dozvoljenog kretanja, potrebno je da se prijave Privrednoj Komori Srbije i dostave kontakt podatke osobe zadužene za koordinaciju ove aktivnosti, matični broj i naziv društva, kako bi obezbedili dozvole za svoje zaposlene da neometano obavljaju svoje radne obaveze. Prijavu je potrebno poslati na mail igor.kronja@pks.rs.

Obaveštenje – Notice 18.03.2020