Fokus: Zakon o Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre

Dana 30.12.2015. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: „Zakon“), koji je stupio na snagu 7. januara 2016. godine, a primenjuje se od 1. juna 2016. godine.

Predmetnim Zakonom predviđeno je uspostavljanje jedinstvenog, centralnog registra, odnosno elektronske baze podataka koja će sadržati podatke o privrednim subjektima, njihovim vlasnicima, direktorima, zastupnicima i članovima organa, čije je poslovanje sankcionisano krivičnim, prekršajnim ili upravnim sankcijama.

Centralna evidencija će se voditi u elektronskoj formi,  putem JPI – aplikativnog softverskog rešenja (sistema) za evidentiranje podataka i njihovu razmenu sa obveznicima, korisnicima, statusnim registrima i registrima koje vodi Agencija, a upis podataka će vršiti po službenoj dužnosti registrator ili lice koje je ovlašćeno od strane obveznika upisa podataka.

Uspostavljanje predmetnog registra trebalo bi da dovede do unapređenja transparentnosti poslovanja svih privrednih subjekata u Republici Srbiji, što će sa jedne strane povećati stepen sigurnosti pravnog prometa, a sa druge preventivno delovati na privredne subjekte da u svom poslovanju postupaju u skladu sa pozitivnim propisima.

Registrovani podaci će davati kompletnu sliku o poslovnoj pouzdanosti određenog privrednog subjekta, budući da će sadržati podatke o svim ograničenjima izrečenim privrednom subjektu, odnosno licima koja obavljaju funkciju organa ili zastupnika u njemu,  čime  bi trebalo da bude  otklonjena mogućnost da neki privredni subjekt i pored izrečene zabrane, odnosno mere, u praksi postupa suprotno njoj.

Zakonom su jasno propisane vrste i količine podataka koje se mogu upisati u registar, kao i način korišćenja i uvida u podatke Centralne evidencije.

Tako je predviđeno da državni organi i drugi organi kao imaoci javnih ovlašćenja imaju pravo uvida i korišćenja podataka Centralne evidencije, dok jedino lice koje je po nekom od osnova upisano u Centralnu evidenciju može o toj činjenici zahtevati izdavanje izvoda ili potvrde.

Obveznik upisa podataka je dužan da u Centralnu evidenciju upiše podatke u roku od 3 dana od dana kada je osnov privremenog ograničenja nastupio, a izuzetno a u roku od 5 dana.

Zakonom je utvrđeno pravo lica koje smatra da je upis učinjen suprotno zakonu na podnošenje žalbe nadležnom organu koji je utvrdio postojanje osnova za privremeno ograničenje prava.

Preuzmite PDF bilten: Zakon o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet. Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2016.