Category: Bilteni

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Osnovni cilj donošenja Zakona jeste da se osigura slobodno kretanje kapitala koji se odnosi na portfolio investicije i finansijske zajmove i kredite sa rokom dospeća kraćim od godinu dana, kao i usklađivanje zakonodavstva sa međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Zakon o strancima

Zakon o strancima, koji je stupio na snagu 3. aprila 2018, počinje da se primenjuje od 3. oktobra 2018. godine. Osnovni cilj donošenja Zakona je usaglašavanje nacionalnog sistema u oblasti kontrole kretanja i statusnih pitanja stranaca sa direktivama Evropske Unije koje regulišu navedenu oblast.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana počeo je da se primenjuje od 1. januara 2018. godine, osim odredbi kod kojih je drugačije naznačeno. Novine predviđene Izmenama Zakona za cilj imaju podsticanje preduzetništva, eliminisanje prepreke za započinjanje i vođenje poslovanja kroz utvrđivanje poreskih oslobođenja, kao i umanjenje sive ekonomije.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Narodna skupština Republike Srbije je 14. decembra 2017. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, a koji se primenjuje od 1. januara 2018, osim odredaba kod kojih je naznačen drugi datum primene.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

Narodna skupština Republike Srbije je 14. decembra 2017. godine donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine.

Zakon o opštem upravnom postupku

Fokus: Od 1. juna 2017. godine u Republici Srbiji počinje da se primenjuje Zakon o opštem upravnom postupku čiji su glavni ciljevi, između ostalog, modernizovanje upravnog postupka i delotvornije ostvarivanje javnog interesa i pojedinačnih interesa građana i pravnih lica u upravnim stvarima.

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Fokus: Dana 22.12.2016. godine Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji je stupio na snagu dana 31.12.2016. godine.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Fokus: Dana 18.12.2015. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji stupa na snagu 01.07.2016. godine, izuzev odredaba Zakona koje se odnose na obavezu donošenja propisa od strane Komore javnih izvršitelja i nadležnog ministra u cilju primene Zakona, a koje su stupile na snagu dana 29.12.2015. godine.