Pretraga

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

FokusZakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je dana 7. decembra 2018. godine, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 95/2018, u daljem tekstu: „Zakon“) koji je stupio na snagu 9. decembra 2018. godine.

Zakon je donet radi realizacije mera iz Programa za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja – Doing Business za period 2018-2019. godine, koji je usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije 05. broj 48-5826/2018 od 21. juna 2018. godine.

Tako, Zakon sada izričito predviđa da sudovi, državni organi, organizacije i lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i druga pravna lica, ne mogu isticati primedbe u pogledu nekorišćenja pečata, niti se iste mogu isticati kao razlog za poništaj, raskid, odnosno nepunovažnost zaključenog pravnog posla, odnosno preduzete pravne radnje, čak i u slučaju kada je internim aktima društva propisano da društvo ima i koristi pečat u poslovanju.

Zakon unapređuje zaštitu manjinskih akcionara tako što propisuje da će sud izreći i meru privremenog ograničenja prava vršenja funkcije direktora, člana nadzornog odbora, zastupnika ili prokuriste u trajanju od 12 meseci ukoliko u postupku koji se vodi po tužbi člana društva protiv lica koja imaju posebne dužnosti prema društvu utvrdi postojanje povrede pravila o odobravanju poslova u kojima postoji lični interes. Predviđa se i obaveza suda da po pravnosnažnosti predmetne odluke istu dostavi Agenciji za privredne registre radi upisa u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre.

Izvršene su i dopune odredaba koje se odnose na sticanje i raspolaganje imovinom velikom vrednosti tako što se sada propisuje da za izmene ugovora o javno-privatnom partnerstvu koje se vrše u skladu sa postupkom i ograničenjima za izmene javnog ugovora prema propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije, nije potrebno donošenje nove odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti pod uslovom da je skupština javnog akcionarskog društva donela odluku o odobravanju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti za zaključenje javnog ugovora u skladu sa propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije.

Takođe, Zakonom je propisana obaveza za javna akcionarska društva da na svojim internet stranama objave tačne i ažurne podatke o zanimanju i prethodnom zaposlenju članova odbora direktora, odnosno nadzornog odbora, kao i  podatke o članstvu u drugim odborima i funkcijama koje obavljaju u drugim društvima.

Preuzmite PDF bilten: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet. Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2015.