Category: Bilteni

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Izmenjeni i dopunjeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana stupa na snagu 1. januara 2020. godine, sa osnovnim ciljem da se stvori povoljnija poslovna klima u Srbiji, odnosno poveća zaposlenosti i suzbije siva ekonomije.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Izmenjeni i dopunjeni Zakon o izvršenju i obezbeđenju stupio je na snagu 3. avgusta 2019, a primena većine njegovih odredbi počeće 1. januara 2020. godine. Osnovni razlog donošenja Zakona jeste rešavanje problema koji nastaju u praksi njegovom primenom, pre svega otklanjanjem određenih nedostataka u pojedinim članovima koji su sadržali nepotpune i nedovoljno jasne odredbe, kao i uvođenjem novih zakonskih rešenja.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Zakon o autorskom i srodnim pravima je nedavno izmenjen i primenjuje se od 26. septembra 2019. Predviđene novine imaju za cilj usklađivanje odredbi nacionalnog zakona sa odredbama relevantnih direktiva EU, uspostavljanje efikasnijeg sistema pravne zaštite autorskog i srodnih prava, te delotvornije kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata

Imajući u vidu broj nezakonito izgrađenih objekata koji su predmet ozakonjenja, osnovni razlog za donošenje ovog Zakona jeste omogućavanje efikasnijeg sprovođenja postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata u Republici Srbiji, te da dodatno utiče na sprečavanje nezakonite gradnje kao i prometovanja takvih nepokretnosti.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Osnovni razlog donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji – koji je u primeni od 6. novembra 2018 – jeste unapređenje i menjanje postojećih i uvođenje novih zakonskih rešenja, kao i usaglašavanje sa odredbama posebnih zakona koji su stupili na snagu posle 2014, posebno sa Zakonom o elektronskom poslovanju i Zakonom o opštem upravnom postupku.

Rok za registraciju u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

S obzirom na nedavno uspostavljenu Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika, ovlašćena lica postojećih registrovanih subjekata dužna da, najkasnije do 31. januara 2019. godine, registruju podatke o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji, uz upotrebu kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis. U prilogu je dvojezično uputstvo u kojem su detaljnije objašnjeni postupci registracije u Centralnoj evidenciji.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Dodatne izmene i dopune Zakona donete su radi realizacije mera iz Programa za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja – Doing Business za period 2018-2019. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Dana 01.10.2018. godine počinje sa primenom većina odredbi Zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima, dok će se odredbe kojima je regulisano prekogranično pripajanje i spajanje privrednih društava, Evropsko društvo i Evropska ekonomska interesna grupacija primenjivati počev od 1. januara 2022. godine. Glavni razlog za donošenje Zakona je usklađivanje pravnog sistema Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije iz oblasti korporativnog prava.

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova stupio je na snagu 08.06.2018. godine, dok će podzakonski akti za izvršenje ovog zakona biti doneti u roku od tri meseca. Cilj Zakona je uspostavljanje i održavanje tačne i potpune evidencije o nepokretnostima u interesu sigurnosti pravnog prometa. U skladu sa ovom intencijom uspostavljena je jednostavnija procedura upisa, kao i kratki rokovi za postupanje.

Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Osnovni cilj donošenja Zakona, koji je stupio na snagu 8. juna 2018, je unapređenje postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti.