Pretraga

Category: Bilteni

Zakon o digitalnoj imovini

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o  digitalnoj imovini  („Sl. Glasnik RS“, br. 153/2020, dalje: „Zakon“) koji je stupio na snagu 29. decembra 2020.

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima stupa na snagu 11.03.2020. godine, a glavna novina predviđa da je za punovažnost saglasnosti odnosno punomoćja koja se daju za zaključenje ugovora ili preduzimanje drugog pravnog posla u formi solemnizovane isprave ili javnobeležničkog zapisa, dovoljno da potpis na datoj saglasnosti odnosno punomoćju bude overen.

Zakon o agencijskom zapošljavanju

Zakonom o agencijskom zapošljavanju, koji je u primeni od 1. marta 2020, konačno je uređeno „iznajmljivanje“ zaposlenih (tzv. zapošljavanje na lizing) odnosno uređena je oblast koja je do sada spadala u „sivu zonu“. Zakon ima za cilj da uskladi srpske propise o radu i zapošljavanju sa direktivama Evropskog parlamenta i Saveta EU o radu preko agencija za zapošljavanje i Konvencijom Međunarodne organzicije rada br. 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje.

Izmene i dopune Zakona o ZPPPA, ZPI i ZPDPL

Početkom decembra 2019, Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je set zakona o izmenama i dopunama zakona koji regulišu poresku oblast, među kojima se nalaze: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (oba na snazi od 14.12.2019) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu koji je na snazi od 01.01.2020. godine. Najznačajnije novine koje donose izmene ovih zakona…

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Izmenjeni i dopunjeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana stupa na snagu 1. januara 2020. godine, sa osnovnim ciljem da se stvori povoljnija poslovna klima u Srbiji, odnosno poveća zaposlenosti i suzbije siva ekonomije.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Izmenjeni i dopunjeni Zakon o izvršenju i obezbeđenju stupio je na snagu 3. avgusta 2019, a primena većine njegovih odredbi počeće 1. januara 2020. godine. Osnovni razlog donošenja Zakona jeste rešavanje problema koji nastaju u praksi njegovom primenom, pre svega otklanjanjem određenih nedostataka u pojedinim članovima koji su sadržali nepotpune i nedovoljno jasne odredbe, kao i uvođenjem novih zakonskih rešenja.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Zakon o autorskom i srodnim pravima je nedavno izmenjen i primenjuje se od 26. septembra 2019. Predviđene novine imaju za cilj usklađivanje odredbi nacionalnog zakona sa odredbama relevantnih direktiva EU, uspostavljanje efikasnijeg sistema pravne zaštite autorskog i srodnih prava, te delotvornije kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.