Category: Bilteni

Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi”

Fokus: Dana 09.04.2015. godine Narodna skupština Republike Srbije po hitnom postupku usvojila je Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi” (u daljem tekstu: „Zakon“). Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 34/2015 dana 14.04.2015. godine, a stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 15.04.2015. godine.

Radni doručak

Advokatska kancelarija Cvetković, Skoko & Jovičić održala je u sredu, 1. aprila 2015. godine Radni doručak s temom „Primena zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji“ u prostoru i organizaciji Srpske asocijacije menadžera čiji je član advokat Goran Cvetković.

Zakon o izmeni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Fokus: Dana 25. februara 2015. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS“, br. 93/2014 i 22/2015, dalje: „Zakon“) koji je stupio na snagu 28. februara 2015. godine.

Zakon o platnim uslugama

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je dana 18.12.2014. godine usvojila Zakon o platnim uslugama (u daljem tekstu: „Zakon“), koji je dana 26.12.2014. godine stupio na snagu. Početak primene Zakona predviđen je za 01.10.2015. godine, uz izuzetak odredaba za koje je Zakonom predviđeno da počinju da se primenjuju nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.

Zakon o zapošljavanju stranaca

Fokus:Narodna skupština Republike Srbije je dana 25.11.2014. godine usvojila Zakon o zapošljavanju stranaca (u daljem tekstu „Zakon“). Zakon je stupio na snagu dana 04.12.2014. godine, sa izuzetkom odredaba članova 5-8 koje se primenjuju od dana stupanja Republike Srbije u članstvo Evropske Unije.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu – 2014

Fokus: Narodna Skupština Republike Srbije dana 18.07.2014. godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu koji je objavljen u „Službenom glasniku“ Republike Srbije br. 75/2014 i stupio je na snagu 29.07.2014. godine (u daljem tekstu: „Izmene Zakona“ ), izuzev odredaba člana 54. Izmena Zakona koje se odnose na obračun zarade i naknade zarade i koje se primenjuju u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Izmena Zakona, odnosno od 29.08.2014. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu – 2013

Fokus: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu (u daljem tekstu: „Zakon“) objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije br. 32/2013 od 08.04.2013. godine i stupio je na snagu dana 16.04.2013. godine.

Zakon o parničnom postupku

Fokus: Novi Zakon o parničnom postupku (u daljem tekstu: „Zakon“) objavljen je u „Službenom glasniku RS“ br. 72/2011 od 28.09.2011. godine, a stupa na snagu 01.02.2012. godine.