Pretraga

Category: Bilteni

Zakon o platnim uslugama

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je dana 18.12.2014. godine usvojila Zakon o platnim uslugama (u daljem tekstu: „Zakon“), koji je dana 26.12.2014. godine stupio na snagu. Početak primene Zakona predviđen je za 01.10.2015. godine, uz izuzetak odredaba za koje je Zakonom predviđeno da počinju da se primenjuju nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.

Zakon o zapošljavanju stranaca

Fokus:Narodna skupština Republike Srbije je dana 25.11.2014. godine usvojila Zakon o zapošljavanju stranaca (u daljem tekstu „Zakon“). Zakon je stupio na snagu dana 04.12.2014. godine, sa izuzetkom odredaba članova 5-8 koje se primenjuju od dana stupanja Republike Srbije u članstvo Evropske Unije.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu – 2014

Fokus: Narodna Skupština Republike Srbije dana 18.07.2014. godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu koji je objavljen u „Službenom glasniku“ Republike Srbije br. 75/2014 i stupio je na snagu 29.07.2014. godine (u daljem tekstu: „Izmene Zakona“ ), izuzev odredaba člana 54. Izmena Zakona koje se odnose na obračun zarade i naknade zarade i koje se primenjuju u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Izmena Zakona, odnosno od 29.08.2014. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu – 2013

Fokus: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu (u daljem tekstu: „Zakon“) objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije br. 32/2013 od 08.04.2013. godine i stupio je na snagu dana 16.04.2013. godine.

Zakon o parničnom postupku

Fokus: Novi Zakon o parničnom postupku (u daljem tekstu: „Zakon“) objavljen je u „Službenom glasniku RS“ br. 72/2011 od 28.09.2011. godine, a stupa na snagu 01.02.2012. godine.

Zakon o održavanju stambenih zgrada

Fokus: Dana 20.04.2011. godine u Službenom glasniku RS broj 27/2011 objavljena je Odluka Ustavnog suda kojom su proglašene za neustavne odredbe Zakona o održavanju stambenih zgrada („Službeni glasnik RS“ broj 44/95,46/98 i 1/01), koje propisuju da skupština stanara zgrade, saglasnošću vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade, može da donesi odluke detaljno opisane u integralnoj verziji teksta.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Fokus: Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju (u daljem tekstu: „Zakon“) objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 31/2011 dana 09.05.2011. godine, stupio je na snagu dana 17.05.2011. godine, a počeo da se primenjuje dana 17.09.2011. godine. Zakon sadrži rešenja koja imaju za cilj da izvršni postupak učine bržim i efikasnijim.

Zakon o izmenana i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Fokus: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (u daljem tekstu: „Zakon“) objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije br. 24/2011 i stupio je na snagu dana 12.04.2011. godine, s tim što se odredbe koje se odnose na predmet oporezivanja, utvrđivanje poreske stope i poreska oslobođenja primenjuju od 1. januara 2011. godine.