Fokus: Usklađivanje društava sa ograničenom odgovornošću sa Zakonom o privrednim društvima

1. Stupanje na snagu i primena Zakona o privrednim društvima

Novi Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 od 27.05.2011. godine) stupio je na snagu dana 04.06.2011. godine, a počinje da se primenjuje od 01.02.2012. godine, izuzev nekoliko odredaba koje će se primenjivati od 01.01.2014. godine.

2. Obaveza usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

Članovima 589. i 591. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu “Zakon“) predviđena je obaveza postojećih društava sa ograničenom odgovornošću da do dana početka primene Zakona izvrše usklađivanje osnovnog kapitala i organa društva sa odredbama ovog Zakona.

2.1 Usklađivanje kapitala društva

Novi Zakon propisuje da osnovni kapital društva mora biti iskazan u dinarima.

Registrator koji vodi registar privrednih subjekata će, po službenoj dužnosti i u roku od 30 dana od dana početka primene Zakona, osnovni kapital postojećih društava iskazati u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije važećem na dan uplate odgovarajućeg uloga.

2.2 Usklađivanje organa društva

Zakon više ne predviđa upravni odbor kao organ društva.

Sa druge strane, propisano je da upravljanje društvom može da bude jednodomno (društvo, pored skupštine, ima jednog ili više direktora čiji se broj utvrđuje osnivačkim aktom ili odlukom skupštine) ili dvodomno (pored skupštine i jednog ili više direktora, društvo ima i nadzorni odbor koji nadzire rad direktora).

Postojeća društva s ograničenom odgovornošću dužna su da izvršene promene u pogledu organa društva, u cilju njihovog usklađivanja sa novim Zakonom, registruju u roku od tri meseca od dana početka primene Zakona.

Gore navedeno praktično znači da su postojeća društva dužna da odluke kojima vrše usklađivanje osnovnog kapitala i organa društva sa odredbama novog Zakona donesu do početka primene Zakona, odnosno do 01.02.2012. godine, a da izvršene izmene u pogledu organa društva registruju u roku od 3 meseca od dana početka primene Zakona, odnosno do 01.05.2012. godine.

3. Posledice neusklađivanja sa Zakonom

Nad društvima koja do dana početka primene Zakona ne izvrše usklađivanje svojih organa sa odredbama Zakona, registrator će pokrenuti postupak prinudne likvidacije.

Pored toga, neusklađivanje sa odredbama Zakona ili neusklađivanje u propisanom roku u skladu sa Zakonom sankcionisano je kao privredni prestup, za koji je predviđena novčana kazna u visini od 100.000 do 1.000.000 dinara za privredno društvo, kao i novčana kazna u visini od 20.000 do 200.000 dinara za odgovorno lice u društvu.

4. Izmene i dopune osnivačkog akta

U odnosu na prethodni Zakon o privrednim društvima, novi Zakon na drugačiji način reguliše mnoga za članove društva značajna pitanja, primera radi nasleđivanja udela, prenosa udela, prava na isključenje člana društva, utvrđujući da će se odredbe novog Zakona primenjivati u slučajevima kada određeno pitanje nije drugačije regulisano osnivačkim aktom.

Ujedno, odredbama novog Zakona promenjena je pravna priroda ugovora članova, koji više nema statusni nego obligaciono-pravni karakter, što praktično znači da isti proizvodi dejstvo isključivo između članova društva koji su ga zaključili.

Stoga, ukoliko predmetna pitanja nisu regulisana postojećim osnivačkim aktom (bez obzira da li su regulisana ugovorom članova), a članovi društva žele da ih regulišu na drugačiji način od Zakonom predviđenog, neophodno je da izvrše izmene i dopune osnivačkog akta kojim će precizno regulisati predmetna pitanja.

Preuzmite PDF bilten: Usklađivanje društava sa ograničenom odgovornoću sa Zakonom o privrednim društvima

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet. Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2011.