Category: Korporativno / Privredno / M&A

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima stupa na snagu 11.03.2020. godine, a glavna novina predviđa da je za punovažnost saglasnosti odnosno punomoćja koja se daju za zaključenje ugovora ili preduzimanje drugog pravnog posla u formi solemnizovane isprave ili javnobeležničkog zapisa, dovoljno da potpis na datoj saglasnosti odnosno punomoćju bude overen.

Verano – Tržni centar ZIRA

CSJ je u svojstvu pravnog zastupnika učestvovao u svim fazama kupovine privrednog društva Verano Motors d.o.o, od stečajnog postupka do projektnog finansiranja i kupovine zgrade – tržnog centra „Zira“ u Ruzveltovoj ulici. Na čelu tima koji je realizovao poslovnu transakciju krajem decembra 2018. bio je advokat Goran Cvetković.

Verano – ZIRA Shopping center

As legal representative, CSJ participated in all phases of purchasing company Verano Motors LLC, from the bankruptcy procedure to project financing and purchase of the building – shopping center “Zira” in Ruzveltova Street. Attorney Goran Cvetkovic headed the team which executed this business transaction in late December 2018.

Acquisitions Serbia

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Dana 01.04.2020. godine počinju sa primenom odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na uvođenje dva nova finansijska instrumenta: 1) rezervisanog sopstvenog udela i 2) prava na sticanje udela koje izdaje društvo s ograničenom odgovornošću.

Rok za registraciju u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

S obzirom na nedavno uspostavljenu Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika, ovlašćena lica postojećih registrovanih subjekata dužna da, najkasnije do 31. januara 2019. godine, registruju podatke o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji, uz upotrebu kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis. U prilogu je dvojezično uputstvo u kojem su detaljnije objašnjeni postupci registracije u Centralnoj evidenciji.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Dodatne izmene i dopune Zakona donete su radi realizacije mera iz Programa za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja – Doing Business za period 2018-2019. godine.

Aviv Park Pančevo

CSJ je u svojstvu savetnika BIG Izrael završila posao oko kupovine Aviv Parka u Pančevu. Tim advokata koji je bio angažovan na ovom poslu su predvodili advokati Goran Cvetković i Mina Skoko.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Dana 01.10.2018. godine počinje sa primenom većina odredbi Zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima, dok će se odredbe kojima je regulisano prekogranično pripajanje i spajanje privrednih društava, Evropsko društvo i Evropska ekonomska interesna grupacija primenjivati počev od 1. januara 2022. godine. Glavni razlog za donošenje Zakona je usklađivanje pravnog sistema Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije iz oblasti korporativnog prava.

Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Osnovni cilj donošenja Zakona, koji je stupio na snagu 8. juna 2018, je unapređenje postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

BIG Fashion Park

CSJ je u svojstvu savetnika BIG Izrael završila aktivnosti oko kupovine zemljišta površine 50.000 m2 koje je pripadalo privrednom društvu Minel Kotlogradnja Real Estate a koje se nalazi u Višnjićkoj ulici odmah pored BIG Fashion Park šoping centra.