Pretraga

Počela primena novog modela finansijskog izveštavanja

U skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon) (u daljem tekstu: „Zakon“), novi model finansijskog izveštavanja počeo je da se primenjuje od 01. januara 2022. godine.

Glavne razlike u odnosu na ranije važeći model sastoje se u sledećem:

  • Rokovi za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) su skraćeni, tako što je predviđeno da su pravna lica i preduzetnici dužni da navedene izveštaje dostave APR-u najkasnije do 31. marta naredne godine, pri čemu se ova obaveza ne odnosi na pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, a koja su dužna da finansijske izveštaje dostave u roku od 3 meseca od dana kada su isti sastavljeni. Dodatno, pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje, dužna su da iste dostave najkasnije do 30. aprila naredne godine;
  • Rok u kome su pravna lica i preduzetnici koji nisu imali poslovnih događaja u izveštajnoj godini dužni da ARP-u dostave izjavu o neaktivnosti produžen je do 31. marta naredne godine (pri čemu je izričito propisano da će se obveznici koji su dostavili izjavu o neaktivnosti za izveštajnu godinu smatrati mikro pravnim licima u narednoj godini);
  • Pravna lica i preduzetnici koji, u skladu sa Zakonom o reviziji, nemaju obavezu revizije finansijskih izveštaja, više nisu u obavezi da uz finansijske izveštaje dostavljaju prateću dokumentaciju (odluku o usvajanju finansijskih izveštaja, odluku o raspodeli dobiti, godišnji izveštaj o poslovanju itd.), izuzev kada je reč o tzv. „korigovanim finansijskim izveštajima“;
  • Predviđena je i mogućnost zamene javno objavljenih finansijskih izveštaja (korigovani finansijski izveštaj), u slučaju da u objavljenom izveštaju podaci nisu iskazani istinito i objektivno, a skupština pravnog lica/preduzetnik donese odluku o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine, pri čemu, kao što je navedeno u prethodnom pasusu, ista mora biti dostavljena APR-u.

Preuzmite PDF: Zakon o računovodstvu

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet. Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2022.