Pretraga

Obaveštenje o krajnjem roku za dostavljanje arhivske knjige

U skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (u daljem tekstu: Zakon), svi privredni subjekti imaju rok do 30. aprila 2022. godine da nadležnom arhivu dostave prepis arhivske knjige, za dokumentarni materijal koji je nastao prethodne godine, odnosno prepis cele arhivske knjige nastale od momenta osnivanja, ukoliko privredni subjekti do sada nisu dostavljali arhivsku knjigu.

Nepostupanje po ovoj odredbi Zakona predstavlja prekršaj, za šta je propisana novčana kaznu u iznosu od 50.000,00 RSD do 2.000.000,00 RSD za pravno lice, te od 5.000,00 RSD do 150.000,00 RSD za odgovorno lice u pravnom licu.

Takođe, podsećamo da je kao preduslov za ispunjenje napred navedene obaveze bilo potrebno da se do 31.12.2021. godine privredni subjekti registruju kod nadležnog arhiva kao stvaraoci i imaoci arhivske građe, te da uz normativna akta i listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, dostave nadležnom Arhivu i kopiju akta o osnivanju ili izvoda iz APR-a kao i kontakt podatke odgovornog stručnog lica koje je zaduženo za zaštitu i postupanje sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom.

Imajući u vidu da je usled preopterećenosti nadležnog arhiva, prijem dokumentacije, odnosno zahteva za registraciju privrednih subjekata obustavljen do daljnjeg, a u skladu sa obaveštenjem i uputstvima za postupanje koji se nalaze na internet stranici Istorijskog arhiva Beograda, za privredne subjekte koji se u skladu sa navedenim još uvek nisu registrovali kod nadležnog arhiva kao stvaraoci i imaoci arhivske građe i dostavili normativna akta, za očekivati je da će i rok za dostavljanje prepisa arhivske knjige biti produžen.