Fokus: Zakon o zaštiti od požara

Dana 06.01.2010. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“ br. 111/2009) koji je počeo da se primenjuje 06.10.2010. godine. Zakon propisuje opšte obaveze svih pravnih lica radi sprečavanja i zaštite od požara, kao i posebne obaveze u zavisnosti od kategorije ugroženosti od požara u koju je pravno lice svrstano.

Krug lica na koja se primenjuje Zakon

Zakon o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Zakon) primenjuje se na državne organe, organe autonomne pokrajine, organe jedinica lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna lica i fizička lica.

Kategorizacija

U zavisnosti od ugroženosti od požara svi objekti, delatnosti i zemljišta podeljeni su u tri kategorije:

prvu kategoriju ugroženosti od požara čine objekti, delatnosti i zemljišta sa visokim rizikom od izbijanja požara;
drugu kategoriju ugroženosti od požara čine objekti, delatnosti i zemljišta sa povećanim rizikom od izbijanja požara; i
treću kategoriju ugroženosti od požara čine objekti, delatnosti i zemljišta sa izvesnim rizikom od izbijanja požara.

Kriterijumi razvrstavanja će biti određeni Uredbom Vlade Srbije, koja treba da bude doneta. Do tada, primenjuju se uslovi propisani Uredbom o osnovama, merilima i uslovima za razvrstavanje organizacija i organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara.

Zahtev za donošenja Rešenja o kategorizaciji prema ugroženosti od požara, u skladu sa do sada važećom kategorizacijom, podnosi se Upravi za vanredne situacije u Beogradu, u ulici Mije Kovačevića broj 2-4.

Zajedničke obaveze svih pravnih lica

1. Obaveza donošenja sanacionog plana za otklanjanje posledica požara

Sva lica na koja se Zakon primenjuje dužna su da donesu sanacioni plan za otklanjanje posledica požara.

Sanacioni planovi sadrže stanje, mere, procenu uticaja na život i zdravlje ljudi, procenu uticaja na životnu sredinu, nosioce, način, dinamiku i sredstva za realizaciju plana.

2. Obaveza organizovanja obuke zaposlenih

Zakon propisuje obavezu poslodavca da za sve zaposlene organizuje osnovnu obuku iz oblasti zaštite od požara, najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na rad, kojoj su zaposleni dužni da prisustvuju.

Program osnovne obuke donosi poslodavac, a provera znanja zaposlenih, kojoj su obavezni da prisustvuju, vrši se jednom u tri godine.

Osnovnu obuku i praktičnu proveru znanja zaposlenih obavljaju lica koja rade na poslovima zaštite od požara i pravna lica koja ispunjavaju određene uslove koje utvrđuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, i koja imaju odobrenje Ministarstva.

Obaveze koje zavise od kategorije u koju je pravno lice svrstano

1. Obaveza obezbeđivanja osposobljenih lica za sprovođenje zaštite od požara:

a) obezbeđivanje tehnički opremljene i obučene vatrogasne jedinice sa potrebnim brojem vatrogasaca – za lica u prvoj kategoriji ugroženosti od požara;

b) organizovanje sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara i stalnog dežurstva sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara – za lica u drugoj kategoriji ugroženosti od požara;

c) organizovanje sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara – za lica u trećoj kategoriji ugroženosti od požara.

2. Obaveza donošenja plana zaštite od požara, za lica u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara

Za Plan se pribavlja saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, a on sadrži:

• prikaz postojećeg stanja zaštite od požara;
• procenu ugroženosti od požara;
• organizaciju zaštite od požara;
• predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara;
• proračun potrebnih finansijskih sredstava;
• propisane proračunske i grafičke priloge;
• podatke o broju vatrogasaca, tehničkoj opremljenosti i obučenosti vatrogasne jedinice, odnosno organizaciji preventivnih mera zaštite od požara, te stalnog dežurstva, kao i podatke o broju stručno osposobljenih lica za sprovođenje zaštite od požara.

3. Obaveza donošenja pravila zaštite od požara, za vlasnike ili korisnike poslovnih objekata (prostora) i drugih objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara

Pravila obuhvataju:

• organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude obezbeđena evakuacija ljudi i imovine i sprečeno njegovo širenje;
• zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara;
• donošenje Plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara – koji moraju biti istaknuti na vidljivom mestu;
• način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara.

4. Obaveza saradnje sa vatrogasno-spasilačkim jedinicama, za lica u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara

Vatrogasno-spasilačke jedinice izrađuju operativne karte gašenja požara subjekata svrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara, pri čemu su navedeni subjekti dužni da pruže sve potrebne podatke i stručnu pomoć.

Propisane kazne

Pravno lice će biti kažnjeno novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara za učinjeni prekršaj, a odgovorno lice u pravnom licu, odnosno državnom organu, novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Pravnom licu može biti izrečena i zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

Ostale napomene

Zakonom je predviđeno donošenje podzakonskih akata koji još uvek nisu doneti. Do donošenja novih podzakonskih akata, primenjivaće se važeći podzakonski akti, u onoj meri u kojoj nisu u suprotnosti sa odredbama novog Zakona.

Preuzmite PDF bilten: Zakon o zaštiti od požara

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet. Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2010.