Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 30. jula 2020. usvojila Zaključak u vezi sa fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru (u daljem tekstu: „Zaključak“). U sprovođenju ovog Zaključka shodno će se primenjivati odredbe Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (u daljem tekstu: „Uredba“), a koje se odnose na značenje pojmova, prava na direktna davanja i na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, gubitka prava na direktna davanja, način korišćenja i isplate zaposlenima sredstava dobijenih po osnovu direktnih davanja.

U nastavku teksta dajemo kratak prikaz novousvojenih mera:

Zaključak uređuje dve vrste mera:
1. direktna davanja u vidu bespovratne uplate novčanih sredstava;
2. fiskalne pogodnosti u vidu odlaganja dospelosti određenih javnih prihoda.

Takođe, Zaključkom se posredno privredni subjekti svrstavaju u nekoliko grupa, a u zavisnosti od grupe kojoj određeni privredni subjekt pripada zavisi i postupak ostvarivanja prava na nove mere.

I. Privredni subjekti koji imaju pravo na korišćenje mera propisanih Zaključkom

Privredne subjekte možemo svrstati u sledeće grupe:

1) Privredni subjekti (osim velikih pravnih lica) koji su ostvarili pravo na direktna davanja iz budžeta Republike Srbije čija isplata je dospela u julu 2020. godine u skladu sa Uredbom. U pitanju su preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica kojima se isplaćuju dodatna direktna davanja iz budžeta Republike Srbije u avgustu i septembru 2020. godine, u svakom od ta dva meseca u visini od 60% direktnih davanja koja su im isplaćena u julu 2020. godine. Ova grupa privrednih subjekata dodatne uplate ostvaruje po automatizmu, bez obaveze podnošenja prijave.

2) Velika pravna lica (razvrstana kao takva na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu) koja su imala pravo na direktna davanja u skladu sa Uredbom i tо pravo nisu izgubila ostvaruju pravo na dodatna direktna davanja pod uslovom da najkasnije do 15. avgusta 2020. godine dostave Obrazac SL (Spisak lica za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava), za mesec jun i jul 2020. godine. Visina predmetnih direktnih davanja utvrđuje se kao proizvod broja zaposlenih za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u junu, odnosno julu 2020. godine i iznosa 50% osnovne minimalne neto zarade za mart.
Prva uplata direktnog davanja biće izvršena u avgustu (za obračunski period jun), a druga u septembru (za obračunski period jul) 2020. godine.

3) Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove iz Uredbe, ali ne spadaju u grupe iz tačke 1) i 2) (npr. subjekt koji je imao pravo na mere u skladu sa Uredbom, ali ih nije koristio) imaju pravo na direktna davanja u visini od 120% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine po zaposlenom za zarade i naknade zarada za koje su podneli Obrazac PPP-PD, za obračunski period avgust 2020. godine, pod uslovom da najkasnije do 15. septembra 2020. godine podnesu Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust u kome će u polju 1.4 – datum plaćanja, uneti datum plaćanja 5. januar 2021. godine. Broj zaposlenih za koje je podnet Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine umanjuje se za broj zaposlenih kojima je kod privrednog subjekta počev od 1. avgusta pa zaključno sa 31. avgustom 2020. godine prestao radni odnos.

4) Privredni subjekti koji su osnovani i registrovani ili su stekli status obveznika PDV-a nakon 15. marta a zaključno sa 20. julom 2020. godine se mogu dodatno podeliti u dve podgrupe:
a. privredni subjekti koji imaju zaposlene, tj. podnose Obrazac PPP-PD – ova grupa prijavu za avgust podnosi najkasnije do 15. septembra 2020, sa datumom plaćanja 5. januar 2021. godine;
b. privredni subjekti koji ne podnose Obrazac PPP-PD (preduzetnik paušalac, preduzetnik drugo lice koje nema zaposlene, kao i preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti samooporezivanjem i nema zaposlene, a nije se opredelio za isplatu lične zarade) – ova grupa pravo na direktna davanja ostvaruje automatski.
Ova poslednja grupa privrednih subjekata ima pravo na direktna davanja u visini od 120% minimalne neto zarade za mart 2020. godine (u slučaju iz tačke a. računa se po zaposlenom), a direktno davanje biće jednokratno isplaćeno u septembru 2020. godine.

II. Isplata direktnih davanja; krajnji rok za korišćenje uplaćenih sredstava

Isplata direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima iz tačke 1–4) vrši se na poseban namenski račun – COVID-19 kod banke koja vodi tekuće račune tih privrednih subjekata. Direktna davanja iz budžeta Republike Srbije tim privrednim subjektima mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima. Sredstva na posebnom namenskom računu – COVID-19 izuzeta su od prinudne naplate u skladu sa članom 13. stav 13. Uredbe.

Privrednim subjektima koji imaju otvorene posebne namenske račune – COVID-19 isplate direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije se vrše na te račune, a privrednim subjektima koji nemaju otvorene posebne namenske račune – COVID-19 isti se otvaraju u cilju realizacije plaćanja direktnih davanja.

Privredni subjekti primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije koriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine, istekom kog roka posebni namenski računi – COVID-19 se gase, a neiskorišćena sredstva sa tih računa prenose se na poseban budžetski račun.

III. Fiskalne pogodnosti

Kada su u pitanju fiskalne pogodnosti, Zaključkom je omogućeno odlaganje dospelosti za plaćanje javnih prihoda, za jedan mesec, i to:

1. poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada i ličnu zaradu preduzetnika, koje se isplaćuju za avgust mesec;
2. akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika koja dospeva za plaćanja u avgustu, odnosno u septembru za preduzetnike iz tačke 3. Zaključka.

Međutim, ovim merama nije predviđeno dodatno odlaganje akontacije poreza na dobit pravnih lica.

1. Porez i doprinosi na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu koje isplaćuju privredni subjekti koji su podneli Obrazac PPP-PD za avgust 2020. godine sa upisanim datumom plaćanja 05.01.2021. godine, dospevaju za plaćanje 05.01.2021. godine. Pravilo važi za sve četiri grupe privrednih subjekata, uz napomenu da, kod prve dve grupe privrednih subjekata (oni koji direktna davanja dobijaju po automatizmu, kao i velika pravna lica), opredeljenje da ne koriste pravo na odlaganje poreza i doprinosa, ne utiče na ostvarivanje prava na direktna davanja. Međutim, privrednim subjektima koji nisu koristili prava iz Uredbe (privredni subjekti iz tačke 3. Zaključka) korišćenje direktnih davanja i fiskalnih pogodnosti je povezano.

2. Kod pravila o odlaganju akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti važi sledeće:
(a) Preduzetnicima kojima su uplaćena direktna davanja u julu (preduzetnici iz tačke 1. Zaključka), odlažu se porez i doprinosi na prihode od samostalne delatnosti, i to:
− preduzetnicima paušalcima odlaže se dospelost akontacije koja dospeva u avgustu mesecu za 05.01.2021. godine;
− preduzetnicima koji vode poslovne knjige odlaže se dospelost akontacije koja dospeva u avgustu do dana podnošenja konačne poreske prijave za porez i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu.
(b) Preduzetnicima koji nisu koristili mere iz Uredbe (preduzetnici iz tačke 3. i 4. Zaključka), odlažu se porez i doprinosi na prihode od samostalne delatnosti, i to:
− preduzetnicima paušalcima odlaže se dospelost akontacije koja dospeva u septembru za 05.01.2021. godine, po automatizmu;
− preduzetnicima koji vode poslovne knjige, odlaže se dospelost akontacije koja dospeva u septembru do dana podnošenja konačne poreske prijave za porez i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu. Njima se odlaže akontacija samo ako su se opredelili i za direktna davanja i za fiskalne pogodnosti.

IV. Gubitak prava na korišćenje mera

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje mera iz Zaključka ukoliko u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od 3 meseca od poslednje isplate direktnih davanja po ovom Zaključku smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u ovde definisanom periodu.