Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima

Dana 1. juna 2022. godine počinju sa primenom pojedine odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) čija primena je odložena do napred navedenog datuma. U pitanju su sledeće odredbe koje se odnose na:

  1. obaveznu registraciju podataka o polu prilikom registracije domaćih i stranih fizičkih lica za koje postoji obaveza registracije (članovi društva, preduzetnici, članovi organa društva, zastupnici, prokuristi itd.);
  2. dužnost registratora Registra privrednih subjekata da, po službenoj dužnosti, pokrene postupak prinudne likvidacije privrednog društva koje ne registruje novu adresu sedišta u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude kojom se nalaže brisanje registrovane adrese sedišta tog privrednog društva donete po tužbi za brisanje registrovane adrese sedišta;
  3. brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata u slučaju: (1) blokade računa duže od dve godine neprekidno; (2) izricanja mere zabrane obavljanja delatnosti; (3) oduzimanja/prestanka važenja dozvole/licence/odobrenja/saglasnosti i dr; ili (4) postojanja pravnosnažne presude kojom se nalaže brisanje adrese sedišta, u kojim slučajevima postupku brisanja preduzetnika, po ugledu na postupak prinudne likvidacije koji se vodi kod privrednih društava, prethodi pozivanje preduzetnika da, u roku od 90 dana od dana objavljivanja obaveštenja sa pozivom, deblokira poslovni račun odnosno otkloni razlog za brisanje kako bi mogao da nastavi sa obavljanjem delatnosti, iste ili promenjene, zavisno od razloga za brisanje koji je nastupio;
  4. dva nova razloga za pokretanje postupka prinudne likvidacije i to: (1) ako kupac stečajnog dužnika kao pravnog lica, ne uplati nedostajući iznos do visine minimalnog osnovnog kapitala u roku od šest meseci od dana obustavljanja postupka stečaja, i (2) ako privredno društvo u roku od 30 dana od dana konačnosti akta nadležnog organa kojim je odbačena prijava registracije promene adrese sedišta, ne registruje novu adresu sedišta;
  5. skraćeni postupak prinudne likvidacije privrednog društva kod koga je nastupio razlog za prinudnu likvidaciju koji nije moguće otkloniti, u kom slučaju registrator na internet stranici registra objavljuje obaveštenje o privrednom društvu kod koga se stekao razlog za prinudnu likvidaciju u trajanju od 30 dana, a po isteku napred navedenog roka, po službenoj dužnosti, pokreće postupak prinudne likvidacije tog privrednog društva.

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet. Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2022.