Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima stupa na snagu 11.03.2020. godine, a glavna novina predviđa da je za punovažnost saglasnosti odnosno punomoćja koja se daju za zaključenje ugovora ili preduzimanje drugog pravnog posla u formi solemnizovane isprave ili javnobeležničkog zapisa, dovoljno da potpis na datoj saglasnosti odnosno punomoćju bude overen.

Opširnije

Zakon o agencijskom zapošljavanju

Zakonom o agencijskom zapošljavanju, koji je u primeni od 1. marta 2020, konačno je uređeno „iznajmljivanje“ zaposlenih (tzv. zapošljavanje na lizing) odnosno uređena je oblast koja je do sada spadala u „sivu zonu“. Zakon ima za cilj da uskladi srpske propise o radu i zapošljavanju sa direktivama Evropskog parlamenta i Saveta EU o radu preko agencija za zapošljavanje i Konvencijom Međunarodne organzicije rada br. 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje.

Opširnije

Srbija ratifikovala Protokol kojim se menja Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka

Republika Srbija je dana 26. maja 2020. godine ratifikovala Protokol kojim se menja Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka („Protokol 223“), sa ciljem obezbeđivanja primene načela zaštite podataka o ličnosti na sve aktivnosti obrade i jačanja međunarodne saradnje organa za zaštitu podataka o ličnosti.

Opširnije

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, kojim je propisana obaveza poslodavaca da najkasnije do 10. avgusta 2020. godine donesu Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti.

Pravilnikom su propisane obaveze poslodavaca i zaposlenih, odnosno preventivne mere koje su isti dužni da primenjuju u cilju sprečavanja pojave zarazne bolesti, odnosno njenog širenja i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih. Detaljnije o svemu navedenom u samom obaveštenju.

Opširnije

Eko taksa: rok za podnošenje prijave 31. jul 2020

rok za podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine, tzv. eko taksu, po novoj Uredbi o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada ističe 31. jula 2020. godine.

Opširnije