Pretraga

Category: Nepokretnosti

Ukidanje naknade za konverziju

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji dana 04. avgusta 2023. godine (u daljem tekstu: „Zakon“) prestao je da

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata

Imajući u vidu broj nezakonito izgrađenih objekata koji su predmet ozakonjenja, osnovni razlog za donošenje ovog Zakona jeste omogućavanje efikasnijeg sprovođenja postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata u Republici Srbiji, te da dodatno utiče na sprečavanje nezakonite gradnje kao i prometovanja takvih nepokretnosti.

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova stupio je na snagu 08.06.2018. godine, dok će podzakonski akti za izvršenje ovog zakona biti doneti u roku od tri meseca. Cilj Zakona je uspostavljanje i održavanje tačne i potpune evidencije o nepokretnostima u interesu sigurnosti pravnog prometa. U skladu sa ovom intencijom uspostavljena je jednostavnija procedura upisa, kao i kratki rokovi za postupanje.

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Fokus: Dana 22.12.2016. godine Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji je stupio na snagu dana 31.12.2016. godine.

Zakon o ozakonjenju objekata

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je dana 20. novembra 2015. godine usvojila Zakon o ozakonjenju objekata, koji je stupio na snagu 27. novembra 2015. godine. Cilj donošenja Zakona jeste stvaranje povoljnijih uslova za ozakonjenje mnogobrojnih nezakonito izgrađenih objekata.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije dana 07.07.2015. godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama zakona o hipoteci, koji je stupio na snagu 16.07.2015. godine (u daljem tekstu: „Izmene Zakona“).

Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi”

Fokus: Dana 09.04.2015. godine Narodna skupština Republike Srbije po hitnom postupku usvojila je Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi” (u daljem tekstu: „Zakon“). Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 34/2015 dana 14.04.2015. godine, a stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 15.04.2015. godine.

Radni doručak

Advokatska kancelarija Cvetković, Skoko & Jovičić održala je u sredu, 1. aprila 2015. godine Radni doručak s temom „Primena zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji“ u prostoru i organizaciji Srpske asocijacije menadžera čiji je član advokat Goran Cvetković.

Zakon o održavanju stambenih zgrada

Fokus: Dana 20.04.2011. godine u Službenom glasniku RS broj 27/2011 objavljena je Odluka Ustavnog suda kojom su proglašene za neustavne odredbe Zakona o održavanju stambenih zgrada („Službeni glasnik RS“ broj 44/95,46/98 i 1/01), koje propisuju da skupština stanara zgrade, saglasnošću vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade, može da donesi odluke detaljno opisane u integralnoj verziji teksta.