Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Osnovni cilj donošenja Zakona, koji je stupio na snagu 8. juna 2018, je unapređenje postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti.