Day: 14 децембра, 2015

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je 20. novembra 2015. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, koji je stupio na snagu 4. decembra 2015. godine. Jedan od razloga za donošenje Izmena Zakona je potreba za ubrzanjem postupka upisa nepokretnosti i prava na njima u katastar nepokretnosti.