Year: 2014

Zakon o zapošljavanju stranaca

Fokus:Narodna skupština Republike Srbije je dana 25.11.2014. godine usvojila Zakon o zapošljavanju stranaca (u daljem tekstu „Zakon“). Zakon je stupio na snagu dana 04.12.2014. godine, sa izuzetkom odredaba članova 5-8 koje se primenjuju od dana stupanja Republike Srbije u članstvo Evropske Unije.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu – 2014

Fokus: Narodna Skupština Republike Srbije dana 18.07.2014. godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu koji je objavljen u „Službenom glasniku“ Republike Srbije br. 75/2014 i stupio je na snagu 29.07.2014. godine (u daljem tekstu: „Izmene Zakona“ ), izuzev odredaba člana 54. Izmena Zakona koje se odnose na obračun zarade i naknade zarade i koje se primenjuju u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Izmena Zakona, odnosno od 29.08.2014. godine.

Završetak projekta – ambasada SAD

Dana 15. maja 2014. godine potpisan je protokol čime je i pravno završena izgradnja ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Na ovom projektu vrednom 130 miliona USD CSJ je angažovan kao pravni savetnik a advokat Goran Cvetković je predvodio pravni tim kao i bio direktor celog projekta.