Day: 12 oktobra, 2011

Zakon o izmenana i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Fokus: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (u daljem tekstu: „Zakon“) objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije br. 24/2011 i stupio je na snagu dana 12.04.2011. godine, s tim što se odredbe koje se odnose na predmet oporezivanja, utvrđivanje poreske stope i poreska oslobođenja primenjuju od 1. januara 2011. godine.