Pretraga

Day: novembar 2, 2010

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu

Fokus: Dana 15.05.2010. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS“, br. 30/2010)(u daljem tekstu: „Zakon“), a dana 20.10.2010. godine Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta („Službeni glasnik RS“, br. 73/2010)(u daljem tekstu: „Pravilnik“).

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

Fokus:Dana 04.09.2010. godine počeo je da se primenjuje Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS“, br. 36/10) na osnovu kojeg je Ministar rada i socijalne politike doneo Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS”, broj 62/10).