Savetujemo klijente o spoljnotrgovinskom poslovanju i finansijskim transakcijama sa elementom inostranosti: o menicama, sistemima naplate, akreditivima, bankarskim garancijama i ugovornim garancijama uopšte, zatim o faktoringu, forfetingu, finansijskom lizingu i drugim oblicima finansijskih poslova u trgovini i finansijskim i robnim aranžmanima.