Pružamo savete i zastupamo klijente u parničnim postupcima, pri čemu uvek nastojimo da klijentima pomognemo da kroz pregovore i medijaciju postignu zadovoljavajuća rešenja i time izbegnu eventualne sporove i troškove postupaka. U slučaju da interesi klijenata zahtevaju sudsku zaštitu, zastupamo klijente kako u građanskim parnicama i postupcima u privredi, tako i u upravnim stvarima, stečaju i likvidaciji.

Pronalazimo najefikasnije načine za naplatu potraživanja naših klijenata u vansudskom postupku i primenjujemo sve instrumente obezbeđenja (zaloga, hipoteka, bankarska garancija, menice, jemstvo i dr.) u cilju zaštite i obezbeđenja potraživanja naših klijenata i njihove naplate bez pokretanja sudskih postupaka, kad god je to moguće. U slučajevima kada je naplata potraživanja moguća isključivo sudskim putem, pružamo kompletnu uslugu zastupanja u postupcima prinudnog izvršenja.