Pratimo razvojne građevinske kompanije i druge investitore u razvoju greenfield investicija i drugih vidova ulaganja u projekte izgradnje, savetovanjem u svim aspektima investiranja, uključujući kupovinu, zoniranje, finansiranje projekata i izgradnju objekata. Imamo bogato iskustvo u pregovorima o uslovima investiranja na velikim građevinskim projektima na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i sa državnim službama i agencijama, bankama, građevinskim preduzećima, izvođačima, prodavcima i kupcima.

Naši klijenti ulažu sredstva na osnovu pažljivo, pouzdano i profesionalno izvedenog prethodnog ispitivanja svih uslova za njihovu investiciju, nakon što sprovedemo due dilligence i uradimo temeljnu proveru imovine, odnosno društva i relevantnih planskih dokumenata i uslova. Pružamo sve pravne usluge u vezi sa pripremanjem ugovora o građenju i drugih ugovora u vezi sa građenjem, primenom domaćih propisa i pravila građenja FIDIC-a. Pripremamo i druga dokumenta u vezi sa transakcijama, zakupom, finansiranjem, zoniranjem, izgradnjom i obezbeđenjem investicije. Pružamo pomoć u postupcima pred nadležnim organima radi dobijanja neophodnih dozvola, zoniranja, kao i svu drugu pravnu pomoć u toku izgradnje objekata.

Imamo dugogodišnju saradnju sa vrhunskim stručnjacima iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja.

Kancelarija takođe pruža pravne usluge i bavi se pravnim pitanjima u svim fazama transakcija koje se tiču nepokretnosti, uključujući pregovore i pripremu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, naplatu potraživanja obezbeđenih hipotekom i povezane sporove.

Naš tim ima široko poznavanje svih aspekata regulative koja se odnosi na svojinska prava, upis prava na nepokretnostima u javne registre, poreski tretman prenosa, posedovanja, ulaganja i sl. prava na nepokretnostima. Savetujemo naše klijente u pogledu uslova za sticanje prava na nepokretnostima i zastupamo ih u postupcima zaštite prava na njima.