Savetujemo klijente u domenu audio i vizuelnih tehnologija i medijskog prava i pomažemo im u ostvarivanju projekata u vezi sa produkcijom, emitovanjem, distribucijom i drugim relevantnim pitanjima iz oblasti radiodifuzije, elektronskih medija i oglašavanja.

U oblasti telekomunikacija savetujemo klijente u vezi sa telekomunikacionim akvizicijama i spajanjima, izgradnjom i održavanjem telekomunikacionih mreža, kao i postupcima vezanim za liberalizaciju tržišta. Asistiramo klijentima u sastavljanju telekomunikacionih ugovora, poput ugovora o interkonekciji, pribavljanju licenci i dozvola i zastupamo ih u pregovorima i postupcima sa regulacionim telom.

Imamo višegodišnjeg iskustva u zastupanju različitih učesnika na medijskom i telekomunikacionom tržištu, kao i sveobuhvatno znanje i bogatu praksu u pripremi i organizaciji konkursa, sponzorstava i promotivnih događaja. Bavimo se i pravnim pitanjima zaštite autorskih prava i prava izdavača.