Pružamo sveobuhvatne pravne usluge u oblasti kompanijskog prava, koje uključuju savete u pripremnoj fazi odlučivanja o investiciji, sastavljanje i pripremanje potrebnih dokumenata za osnivanje privrednih društava i ogranaka stranih privrednih društava, kao i postupak njihove registracije.

Pored davanja saveta u oblasti kompanijskog prava, pratimo klijente u transakcijama vezanim za statusne promene privrednih društava i pomažemo im pri zaključenju sporazuma o zajedničkom ulaganju, kao i u postupcima privatizacije, restrukturiranja, finansijskog poslovanja, obezbeđenja njihovih investicija i drugim poslovima u vezi sa poslovanjem klijenata.