Kancelarija pruža savete i u vezi sa pitanjima zaštite i očuvanja životne sredine, kao i usklađenosti poslovanja i dokumenata klijenata sa važećim propisima. Asistiramo našim klijentima prilikom definisanja strategije i zaključenja ugovora o upravljanju otpadom sa izabranim strateškim partnerom.