Savetujemo klijente u pitanjima konkurencije u vezi sa spajanjima, pripajanjima i zajedničkim ulaganjima i asistiramo klijentima u pripremi i podnošenju dokumentacije potrebne za dobijanje dozvole pred nadležnim regulatornim telima za zaštitu konkurencije u republici. Prilikom zaključenja ugovora o kooperaciji i drugih komercijalnih poslova, pružamo klijentima savete sa aspekta važećih pravila, antimonopolskih propisa i propisa o konkurenciji. Zastupamo klijente u postupcima u vezi sa zloupotrebom dominantnog položaja na tržištu i antimonopolskim sporovima.