Zakon o agencijskom zapošljavanju

Zakonom o agencijskom zapošljavanju, koji je u primeni od 1. marta 2020, konačno je uređeno „iznajmljivanje“ zaposlenih (tzv. zapošljavanje na lizing) odnosno uređena je oblast koja je do sada spadala u „sivu zonu“. Zakon ima za cilj da uskladi srpske propise o radu i zapošljavanju sa direktivama Evropskog parlamenta i Saveta EU o radu preko agencija za zapošljavanje i Konvencijom Međunarodne organzicije rada br. 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje.

Opširnije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Fokus: Narodna skupština Srbije dana 29.04.2015. godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br. 38/2015, a stupio je na snagu 07.05.2015. godine (u daljem tekstu: „Izmene Zakona“).

Opširnije

Zakon o zaštiti od požara

Fokus: Dana 06.01.2010. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“ br. 111/2009) koji je počeo da se primenjuje 06.10.2010. godine. Zakon propisuje opšte obaveze svih pravnih lica radi sprečavanja i zaštite od požara, kao i posebne obaveze u zavisnosti od kategorije ugroženosti od požara u koju je pravno lice svrstano.

Opširnije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu – 2014

Fokus: Narodna Skupština Republike Srbije dana 18.07.2014. godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu koji je objavljen u „Službenom glasniku“ Republike Srbije br. 75/2014 i stupio je na snagu 29.07.2014. godine (u daljem tekstu: „Izmene Zakona“ ), izuzev odredaba člana 54. Izmena Zakona koje se odnose na obračun zarade i naknade zarade i koje se primenjuju u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Izmena Zakona, odnosno od 29.08.2014. godine.

Opširnije

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

Fokus:Dana 04.09.2010. godine počeo je da se primenjuje Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu (“Službeni glasnik RS”, br. 36/10) na osnovu kojeg je Ministar rada i socijalne politike doneo Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS”, broj 62/10).

Opširnije

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu

Fokus: Dana 15.05.2010. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS”, br. 30/2010)(u daljem tekstu: „Zakon“), a dana 20.10.2010. godine Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta („Službeni glasnik RS”, br. 73/2010)(u daljem tekstu: „Pravilnik“).

Opširnije