Category: Intelektualna svojina

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Zakon o autorskom i srodnim pravima je nedavno izmenjen i primenjuje se od 26. septembra 2019. Predviđene novine imaju za cilj usklađivanje odredbi nacionalnog zakona sa odredbama relevantnih direktiva EU, uspostavljanje efikasnijeg sistema pravne zaštite autorskog i srodnih prava, te delotvornije kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.