Year: 2018

Rok za registraciju u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

S obzirom na nedavno uspostavljenu Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika, ovlašćena lica postojećih registrovanih subjekata dužna da, najkasnije do 31. januara 2019. godine, registruju podatke o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji, uz upotrebu kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis. U prilogu je dvojezično uputstvo u kojem su detaljnije objašnjeni postupci registracije u Centralnoj evidenciji.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Dodatne izmene i dopune Zakona donete su radi realizacije mera iz Programa za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja – Doing Business za period 2018-2019. godine.

Aviv Park Pančevo

CSJ je u svojstvu savetnika BIG Izrael završila posao oko kupovine Aviv Parka u Pančevu. Tim advokata koji je bio angažovan na ovom poslu su predvodili advokati Goran Cvetković i Mina Skoko.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Dana 01.10.2018. godine počinje sa primenom većina odredbi Zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima, dok će se odredbe kojima je regulisano prekogranično pripajanje i spajanje privrednih društava, Evropsko društvo i Evropska ekonomska interesna grupacija primenjivati počev od 1. januara 2022. godine. Glavni razlog za donošenje Zakona je usklađivanje pravnog sistema Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije iz oblasti korporativnog prava.

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova stupio je na snagu 08.06.2018. godine, dok će podzakonski akti za izvršenje ovog zakona biti doneti u roku od tri meseca. Cilj Zakona je uspostavljanje i održavanje tačne i potpune evidencije o nepokretnostima u interesu sigurnosti pravnog prometa. U skladu sa ovom intencijom uspostavljena je jednostavnija procedura upisa, kao i kratki rokovi za postupanje.

Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Osnovni cilj donošenja Zakona, koji je stupio na snagu 8. juna 2018, je unapređenje postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Osnovni cilj donošenja Zakona jeste da se osigura slobodno kretanje kapitala koji se odnosi na portfolio investicije i finansijske zajmove i kredite sa rokom dospeća kraćim od godinu dana, kao i usklađivanje zakonodavstva sa međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Zakon o strancima

Zakon o strancima, koji je stupio na snagu 3. aprila 2018, počinje da se primenjuje od 3. oktobra 2018. godine. Osnovni cilj donošenja Zakona je usaglašavanje nacionalnog sistema u oblasti kontrole kretanja i statusnih pitanja stranaca sa direktivama Evropske Unije koje regulišu navedenu oblast.

Opšta Uredba o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije

Evropski parlament i Savet Evropske Unije su u aprilu 2016. usvojili Uredbu (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka koja će početi da se primenjuje dana 25. maja 2018. Iako Republika Srbija nije članica Unije, Uredba će se primenjivati neposredno i prema određenim privrednim subjektima u Republici Srbiji.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana počeo je da se primenjuje od 1. januara 2018. godine, osim odredbi kod kojih je drugačije naznačeno. Novine predviđene Izmenama Zakona za cilj imaju podsticanje preduzetništva, eliminisanje prepreke za započinjanje i vođenje poslovanja kroz utvrđivanje poreskih oslobođenja, kao i umanjenje sive ekonomije.