Nova ambasada SAD

CSJ je uz saglasnost Vlade Sjedinjenih Američkih Država angažovan od strane Framaco International Inc. na projektu izgradnje nove Američke ambasade u Beogradu. Angažman obuhvata pružanje svih vrsta pravne pomoći kao i poslove koordinacije izgradnje koja obuhvata i planiranje, izgradnju kao i kontakte sa državnim organima i javnim preduzećima u Srbiji. Tim advokata koji će raditi na projektu će predvoditi advokat Goran Cvetković koji je ujedno imenovan za direktora celog projekta. Ukupna vrednost projekta je 130 miliona USD.

Opširnije

Zakon o zaštiti od požara

Fokus: Dana 06.01.2010. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“ br. 111/2009) koji je počeo da se primenjuje 06.10.2010. godine. Zakon propisuje opšte obaveze svih pravnih lica radi sprečavanja i zaštite od požara, kao i posebne obaveze u zavisnosti od kategorije ugroženosti od požara u koju je pravno lice svrstano.

Opširnije

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

Fokus:Dana 04.09.2010. godine počeo je da se primenjuje Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu (“Službeni glasnik RS”, br. 36/10) na osnovu kojeg je Ministar rada i socijalne politike doneo Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS”, broj 62/10).

Opširnije

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu

Fokus: Dana 15.05.2010. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS”, br. 30/2010)(u daljem tekstu: „Zakon“), a dana 20.10.2010. godine Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta („Službeni glasnik RS”, br. 73/2010)(u daljem tekstu: „Pravilnik“).

Opširnije